Clau­dia – fir­ma­ets frem­stormen­de kar­ri­e­re­kvin­de

BT - - NYHEDER -

Men nu da han

Men den småkri­mi­nel­le

Der­for er der langt fle­re

Ni­cky spil­les af

»Jeg har va­e­ret sinds­sygt hel­dig

Clau­dia

Clau­dia

Clau­dia

Hun

»Jeg be­gynd­te op­ta­gel­ser

et au­tova­er­k­sted som me­ka­ni­ker ef­ter at ha­ve sid­det in­de nog­le år for en stri­be bilty­ve­ri­er, som han var eks­pert i. En kar­ri­e­re på den for­ker­te si­de, der let kun­ne ha­ve ført ham helt over i gangster­ver­de­nen.

er ved at etab­le­re sig med egen lej­lig­hed og ba­by på vej, har Ni­cky højt og hel­ligt lo­vet sin gravi­de ka­e­re­ste Li­na (Julie Grundtvig We­ster) at op­fø­re sig or­dent­ligt. Sa­er­ligt for­di det er hen­des far, der al­ler­nå­digst har an­sat ham i au­to­fir­ma­et.

og knap så skar­pe Bim­se (Lucas Han­sen), lok­ker med let tjen­te pen­ge, og de to vik­les ind i en sag, der le­der helt til top­pen af dansk er­hvervs­liv, der og­så er i sø­ge­ly­set hos bag­mand­spo­li­ti­et.

pen­ge på spil, end Ni­cky og Bim­se no­gen­sin­de har drømt om, og det, der skul­le ha­ve va­e­ret en hur­tig ek­straind­ta­egt, bli­ver til en kom­pli­ce­ret og brutal sag, der får fa­tal be­tyd­ning for fa­mi­li­e­liv og frem­tid.

den frem­stormen­de sku­e­spil­ler Es­ben Smed, der er 31 år gam­mel og ud­dan­net fra Sta­tens Te­a­ter­sko­le i 2013.

at ha­ve lan­det det her job, og jeg får lov til at ar­bej­de sam­men med virkelig dyg­ti­ge men­ne­sker. Så det hand­ler om at føl­ge med – og gi­ve no­get igen,« si­ger Es­ben Smed, der li­ge har af­slut­tet spil­le­fil­men ’Ami­nas bre­ve’, hvor han har sin før­ste ho­ved­rol­le som skizof­ren. Han spil­le­de Jo­hn Faxe i ’Som­me­ren ’92’, og når han til som­mer med­vir­ker i ’Kong Art­hur’ i Dy­re­ha­ven, vil han va­e­re kendt som ’Ni­cky’ fra den dér tv-se­rie.

er Ener­gre­ens re­gel­ret­te jurist med må­l­ret­te­de am­bi­tio­ner. Me­get hur­tigt kom­mer hun ta­et på fir­ma­ets øver­ste di­rek­tør, hvor hun in­te­ta­nen­de kom­mer i klem­me mel­lem che­fer­nes svin­delnum­re og sin egen moral og etik.

er sing­lemor til 7-åri­ge Ber­tram, men selv­om hun el­sker sin dreng, må det ik­ke brem­se kar­ri­e­ren, så for­de­lin­gen hed­der ni-fem i eks-man­dens favør. Så mor ik­ke be­hø­ver at sla­ek­ke på kar­ri­e­re-spe­e­de­ren.

spil­les af 28-åri­ge Na­ta­lie Ma­du­eño, der og­så per­son­ligt har fuld knald på.

hav­de end­nu ik­ke af­slut­tet te­a­ter­sko­len, da hun fik til­budt rol­len i Gjer­vig og Flys tv-se­rie, og i 2016 er hun bå­de med i ko­me­di­en ’Swin­ger’ samt i det hi­sto­ri­ske dra­ma ’Tor­denskjold og Kold’.

til ’Bed­rag’ tre-fi­re måneder før, jeg var fa­er­dig på sko­len, og jeg var ik­ke sik­ker på, at det rent fak­tisk var mig, der hav­de få­et rol­len. Det var vildt, jeg var ove­nud lyk­ke­lig, for det er jo en drøm at få lov til at ar­bej­de på den her må­de. I så lang tid og med så dyg­ti­ge men­ne­sker for­an og bag ved ka­me­ra­er­ne. Og så er den slags dra­ma jo net­op det, vi virkelig kan i Dan­mark. Jeg sy­nes selv, at de dan­ske se­ri­er er me­ga­go­de. Så der er no­get at le­ve op til, og det er sva­ert at be­døm­me, hvor­dan vo­res er ble­vet i for­hold til de tid­li­ge­re se­ri­er, men min for­nem­mel­se er god,« si­ger Na­ta­lie Ma­du­eño til BT før pre­mi­e­ren i af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.