SEX-SAG BLI­VER TV-SHOW

BT - - NYHEDER -

DI­REK­TE TRANSMISSION Uan­set hvor­dan sa­gen mod ko­mi­ke­ren Bill Cos­by måt­te fal­de ud, har han al­le­re­de mi­stet det ame­ri­kan­ske folks gun­st og respekt. Det me­ner Se og Hørs Hol­lywood­kor­re­spon­dent Ja­cob He­i­nel Jen­sen, der i det se­ne­ste års tid har fulgt med i hi­sto­ri­en om de me­re end 50 kvin­ders be­skyld­nin­ger om seksu­el­le over­greb, som skal va­e­re be­gå­et af Cos­by.

»Man skal jo hu­ske, at selv om sa­gen først kom­mer for ret­ten nu, så har han i over et år va­e­ret dømt skyl­dig af ’fol­kedom­sto­len’ i USA,« si­ger Ja­cob He­i­nel Jen­sen. Sig­tet for over­greb I ons­dags blev Cos­by frem­stil­let i ret­ten på bag­grund af en sig­tel­se for et seksu­elt over­greb be­gå­et til­ba­ge i 2004. Dom­me­ren fast­sat­te en kau­tion på en mil­li­on dol­lar.

»In­gen vil ge­nud­sen­de hans tvs­how, og han er ble­vet fra­ta­get en lang ra­ek­ke ha­e­ders­be­vis­nin­ger og ae­res­dok­tor­tit­ler. Så han har al­le­re­de få­et en hård straf,« si­ger Ja­cob He­i­nel Jen­sen.

Det gør dog ik­ke den ak­tu­el­le sag min­dre va­e­sent­lig el­ler in­ter­es­sant – hver­ken for me­di­er­ne el­ler for dem, der har følt sig kra­en­ket af den nu 78-åri­ge be­rømt­hed.

»Det kan ik­ke kom­me til at ko­ste ham me­re pro­fes­sio­nelt, end det har gjort ind­til nu. Men kvin­der­ne vil jo ger­ne ha­ve ham dømt ved ret­ten. Det be­ty­der uden tvivl no­get for de­res rets­fø­lel­se,« si­ger Ja­cob He­i­nel Jen­sen.

Bill Cos­by er ind­til nu slup­pet for rets­li­ge skridt, for­di sa­ger­ne har va­e­ret så gam­le, at de i juri­disk for­stand har va­e­ret fora­el­de­de. En ha­er af ad­vo­ka­ter Men nu for­sø­ger an­kla­ge­myn­dig­he­den i Montg­o­me­ry Co­un­ty i Penn­sylva­nia alt­så at løf­te en 12 år gam­mel sag al­li­ge­vel.

Og den bli­ver fulgt mi­nu­tiøst af me­di­er­ne.

Al­le de tre sto­re tv-net­va­erk har sendt li­ve fra rets­sa­len, og da­ek­nin­gen min­der iføl­ge Se og Hør-kor­re­spon­den­ten om sa­gen for ty­ve år si­den, hvor sport­s­stjer­nen O. J. Simp­son var an­kla­get for mord på sin ko­ne.

»Jeg tror, at det­te kan bli­ve en til­sva­ren­de lang og pro­fi­le­ret rets­sag. Man me­ner, at Bill Cos­by er god for 400 mil­li­o­ner dol­lar, og han har sat en ha­er af ad­vo­ka­ter på sa­gen. Det kan en­de som et be­vis på, at man kan op­nå me­get med pen­ge i det ame­ri­kan­ske rets­sy­stem. Der er jo ik­ke det le­ga­le for­svar, han ik­ke kan kø­be sig til,« si­ger Ja­cob He­i­nel Jen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.