An­tal­let af tra­fikdra­eb­te kan bli­ve re­kord­lavt

BT - - NYHEDER -

STA­TI­STIK 2015 kan med lidt held by­de på en gla­e­de­lig bun­dre­kord i an­tal­let af tra­fikdra­eb­te i lø­bet af et ka­len­der­år. Iføl­ge Po­li­ti­ken vi­ser po­li­tiets fo­re­lø­bi­ge sta­ti­stik, at 155 har mi­stet li­vet i tra­fik­ken ind­til nu, men det tal bli­ver opju­ste­ret en­gang i ja­nu­ar.

Til den tid vil det vi­se sig, om det lyk­kes at krav­le un­der den hid­ti­di­ge bun­dre­kord fra 2012 på 167 dra­eb­te.

»Det ser po­si­tivt ud. Vi lig­ger til at tan­ge­re re­kor­den,« si­ger do­ku­men­ta­tions­chef Jes­per Sølund fra Rå­det for Sik­ker Tra­fik til Po­li­ti­ken.

Un­der al­le om­sta­en­dig­he­der er der ta­le om en ned­ad­gå­en­de ten­dens, og Jes­per Sølund pe­ger på fle­re år­sa­ger til den po­si­ti­ve ud­vik­ling.

Bed­re og bil­li­ge­re sik­ker­heds­ud­styr, fle­re rund­kørs­ler og min­dre sprit­kør­sel har for­ment­lig med­vir­ket til et la­ve­re an­tal dra­eb­te.

Men so­lou­lyk­ker, hvor der ty­pisk er kørt for sta­er­kt, er fort­sat skyld i en tred­je­del af dra­be­ne, li­ge­som en tred­je­del af de dra­eb­te ik­ke hav­de se­le på. Og un­ge ma­end på 18-35 år ud­gør halv­de­len af de dra­eb­te ved eneu­lyk­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.