År­gang 0 på 16. år

BT - - TV-GUIDE -

RE­A­LI­TY-TV og fi­re nye af­snit, hvor vi føl­ger bør­ne­ne, der slet ik­ke er børn la­en­ge­re, men un­ge men­ne­sker på 15 år. ‘År­gang 0’ er et po­rtra­et af de un­ge og af de­res fa­mi­li­er. Se­ri­en skil­drer sam­spil­let mel­lem børn og voks­ne i for­skel­li­ge so­ci­a­le mil­jø­er for­skel­li­ge ste­der i Dan­mark. Det er sam­ti­dig en ene­stå­en­de forta­el­ling om det dan­ske sam­fund og ud­vik­lin­gen af det 21. år­hund­re­de. Sam­men­bragt fa­mi­lie I 16. om­ba­e­ring mø­der vi Step­ha­nie, der bor i Sla­gel­se sam­men med sin far Chri­sti­an, lil­le­sø­ster Isa­bel­la og lil­le­bror Tri­stan. I hu­set bor og­så fa­de­rens nye ka­e­re­ste Dit­te og hen­des søn Si­mon samt fa­de­rens eks-ka­e­re­ste Pia.

I Aa­ben­raa har Ra­chel haft det før­ste hal­ve år på ef­ter­sko­len, og det har aen­dret hen­des liv. Hen­des sto­re­bror, David er ta­get på ud­veks­ling i Bra­si­li­en, mens fa­mi­li­en har få­et den bra­si­li­an­ske ud­veks­lings­stu­de­ren­de Ica­ro.

I Aar­hus bor Chri­sti­an sam­men med sin mor Tina, sin far Mo­gens, sto­re­bror Oscar, lil­le­bror Ludwig og hund­en Fred­dy. I de fi­re nye pro­gram­mer er Em­ma og hen­des fa­mi­lie, mor Lene, far Poul-Erik og Em­mas to brødre, Si­mon og Mik­kel fra Tarm, ik­ke med, da de hol­der pau­se fra pro­gram­met. Det meld­te fa­mi­li­en ud i maj i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.