Gang­ster

BT - - TV-GUIDE -

’Good­fel­las’ er hi­sto­ri­en om Hen­ry Hill, der som dreng fa­sci­ne­res af den lo­ka­le ma­fia og tid­ligt be­slut­ter sig for, at det er kar­ri­e­ren for ham. Gangster­ne ind­lem­mer ham i kri­mi­nel­le op­ga­ver, og han be­fin­der sig hur­tigt godt på den kri­mi­nel­le lø­be­ba­ne. Hill sti­ger i gangster­hie­rar­ki­et på den ame­ri­kan­ske øst­kyst, men suc­ce­sen er ik­ke uden pro­ble­mer, fa­rer og fjen­der. Hill må tra­ef­fe nog­le me­get sva­e­re og livs­far­li­ge valg, når hans suc­ces gi­ver ham bå­de FBI og gam­le ven­ner på nak­ken. Klas­sisk Mar­tin Scor­sese-gangster­film med bl.a. Ro­bert De Niro og Ray Li­ot­ta.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.