LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1992. (Be­et­ho­ven) En sød sankt­bern­hards­hvalp ved navn Be­et­ho­ven und­går en ska­eb­ne som for­søgs­dyr og sø­ger til­flugt hos fa­mi­li­en Newton. Mor og de tre børn fal­der pla­dask for Be­et­ho­ven, mens Ge­or­ge Newton ha­der tan­ken om et for­styr­ren­de ele­ment i sin vel­ord­ne­de til­va­e­rel­se. Med­vir­ken­de: Ge­or­ge Newton: Char­les Grodin, Ali­ce Newton: Bon­nie Hunt og Dr. Her­man Var­ni­ck: De­an Jo­nes. In­struk­tion: Bri­an Le­vant. DR1 kl. 15.05 Dansk ko­me­die fra 2014. (Klas­se­fe­sten 2: Be­gra­vel­sen) Tho­mas skal gif­tes, og i den an­led­ning ar­ran­ge­rer hans to gam­le ven­ner An­dreas og Ni­els en vild po­l­te­ra­bend med strip og bowling for ham. Men den går lagt fra som plan­lagt, for et uven­tet døds­fald sen­der de tre ven­ner af­sted på en tur til en be­gra­vel­se i provin­sen, som de sent vil bli­ve til­gi­vet for. Med­vir­ken­de: An­dreas: An­ders W. Bert­hel­sen, Ni­els: Ni­co­laj Ko­per­ni­kus og Tho­mas: Tro­els Ly­by. In­struk­tion: Mik­kel Serup. TV 2 kl. 16.15 Ame­ri­kansk actionfilm fra 2006. (Mi­a­mi Vi­ce) Da en stik­ker, hans fa­mi­lie og to FBI-agen­ter bli­ver myr­det af en in­ter­na­tio­nal ban­de af narko­hand­le­re, får po­li­ti­de­tek­ti­ver­ne James ”Son­ny” Cro­ck­ettt og Ri­car­do ”Ri­co” Tubbs til op­ga­ve at ar­bej­de un­der da­ek­ke for FBI for at af­slø­re, hvem der vi­de­re­gav op­lys­nin­ger til for­bry­der­ne. Un­der ef­ter­forsk­nin­gen ind­le­der Son­ny en af­fa­e­re med re­visoren Isa­bel­la, som er narko­ba­ro­nen Mon­toy­as el­ske­rin­de, hvil­ket gør det van­ske­ligt for Son­ny at ad­skil­le si­ne fø­lel­ser fra si­ne pro­fes­sio­nel­le for­plig­tel­ser. Med­vir­ken­de: Son­ny Cro­ck­ett: Co­lin Far­rell, Ri­car­do Tubbs: Ja­mie Foxx og Isa­bel­la: Li Gong. In­struk­tion: Mi­cha­el Mann. TV3 kl. 23.50 En­gelsk dra­ma fra 2009. (The Dis­ap­pea­ran­ce of Ali­ce Cre­ed) Mil­li­o­na­er­dat­te­ren Ali­ce Cre­ed bli­ver kid­nap­pet af to ma­end. De spa­er­rer hen­de ind i et af­låst va­e­rel­se, de har ind­ret­tet til for­må­let. Nu ven­ter de blot på at få lø­sesum­men. Men Ali­ce har ik­ke ta­enkt sig at over­gi­ve sig uden modstand, og en in­da­edt over­le­vel­ses­kamp be­gyn­der. Med­vir­ken­de: Dan­ny: Mar­tin Comp­ston, Vic: Ed­die Mar­san og Ali­ce Cre­ed: Gem­ma Ar­ter­ton. In­struk­tion: J Bla­ke­son. DR2 kl. 23.00 Ame­ri­kansk ani­ma­tions­film fra 2011. (Puss in Boots) Man­ge år før han møs­d­te Shrek og ae­s­let Den Be­støv­le­de Kat er en strej­fer og altid ude ef­ter en må­de at tje­ne til den na­e­ste skål ma­elk. Men bedst som han tror at alt ån­der fred og idyl mø­der han sit match i skik­kel­se af Kit­ty Fløjls­po­te, og en stem­me fra for­ti­den, som han al­drig hav­de tro­et, han vil­le hø­re igen: Klumpe Ale­xan­der Dum­pe. En­gang var de bed­ste ven­ner, men de skil­tes som fjen­der. Nu har de igen brug for hin­an­den; de er beg­ge ude ef­ter de magi­ske bøn­ner, der kan fø­re dem til gå­sen, der la­eg­ger gul­da­eg. In­struk­tion: Chris Mil­ler. Ka­nal 5 kl. 20.00 Ame­ri­kansk gangster­dra­ma fra 1990. (Good­fel­las) Hi­sto­ri­en om Hen­ry Hill, der som dreng fa­sci­ne­res af den lo­ka­le ma­fia og tid­ligt be­slut­ter sig for, at det er kar­ri­e­ren for ham. Gangster­ne ind­lem­mer ham i kri­mi­nel­le op­ga­ver, og han be­fin­der sig hur­tigt godt på den kri­mi­nel­le lø­be­ba­ne. Hill sti­ger i gangster­hie­rar­ki­et på den ame­ri­kan­ske øst­kyst, men suc­ce­sen er ik­ke uden pro­ble­mer, fa­rer og fjen­der. Med­vir­ken­de: James »Jim­my« Conway: Ro­bert De Niro, Tom­my De Vi­to: Joe Pesci og Ka­ren Hill: Lor­rai­ne Brac­co. In­struk­tion: Mar­tin Scor­sese. 6’eren kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.