SØN­DA­GENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Dansk dra­ma fra 2013. (Spies & Gli­strup) Hi­sto­ri­en om to af Danmarks mest far­ve­ri­ge per­son­lig­he­der i ny­e­re tid. Vi ken­der Gli­strup fra hans kamp mod skat­ten og rej­se­kon­gen Spies med mor­gen­bol­le­da­mer og et ud­sva­e­ven­de liv, men få ken­der hi­sto­ri­en om de­res ta­et­te ven­skab og ide­a­lis­men, som pra­e­ge­de de­res livs op- og ned­t­u­re. Fil­men ta­ger os med bag fa­ca­den på dis­se to ka­ris­ma­ti­ske og top­be­ga­ve­de ex­cen­tri­ke­re, der sat­te de­res ty­de­li­ge spor i dan­sker­nes hver­dag i fle­re år­ti­er. Sam­men og hver for sig brød Spies og Gli­strup om no­gen med jan­te­loven og vi el­ske­de dem for det! Fil­men fo­re­går i pe­ri­o­den fra 1965-1984. Med­vir­ken­de: Si­mon Spies: Pi­lou As­ba­ek, Mo­gens Gli­strup: Ni­co­las Bro og Dom­mer Bergsøe: Jes­per Chri­sten­sen. In­struk­tion: Chri­stof­fer Boe. DR1 kl. 15.50 Ame­ri­kansk-tysk ko­me­die fra 2005. (Just Fri­ends) I sko­len var Chris over­va­eg­tig og dø­de­ligt fo­rel­sket i sin bed­ste ven, Ja­mie, der desva­er­re kun vil­le va­e­re ven­ner. 10 år se­ne­re er Chris en smart og selv­fed char­mør med godt job i pla­de­bran­chen og frem­ti­den for sig. Da han stran­der i sin hjem­by, be­slut­ter han at op­sø­ge Ja­mie for den­ne gang at vin­de hen­de hjer­te. En be­slut­ning, der vi­ser sig sva­er at fø­re ud i li­vet. Med­vir­ken­de: Chris Bran­der: Ry­an Rey­nolds, Mi­ke Bran­der: Chris Marquet­te og Ja­mie Pa­la­mi­no: Amy Smart. In­struk­tion: Ro­ger Kum­b­le. TV3 kl. 16.30 Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 2010. (Eat Pray Love) Liz Gil­bert har alt, hvad en mo­der­ne kvin­de drøm­mer om – en mand, et hus og en suc­ces­fuld kar­ri­e­re. Men som så man­ge an­dre fø­ler hun al­li­ge­vel, at hun er fortabt og for­vir­ret, og at hun sta­dig sø­ger ef­ter, hvad hun virkelig vil i li­vet. Gil­bert er li­ge ble­vet skilt og står ved en skil­le­vej og må over­skri­de si­ne gra­en­ser og sa­et­te alt på spil for at aen­dre sit liv ved at ta­ge ud på en jor­d­om­rej­se, der bli­ver en rej­se, hvor hun skal fin­de sig selv. På rej­sen op­da­ger hun den san­de gla­e­de ved at spi­se, da hun går om­bord i Ita­li­ens ga­stro­no­mi, op­da­ger bøn­ner­nes kraft i In­di­en, og i sid­ste en­de fin­der hun over­ra­sken­de den in­dre ro og ba­lan­ce i den ae­g­te ka­er­lig­hed i Ba­li. Med­vir­ken­de: Liz Gil­bert: Julia Ro­berts, Fe­lipe: Javi­er Bar­dem og Ste­ven: Bil­ly Cr­u­dup. In­struk­tion: Ry­an Murp­hy. TV3 kl. 01.30 Ame­ri­kansk western fra 1960. (The Mag­ni­fi­cent Se­ven) En lil­le fat­tig me­xi­cansk lands­by pla­ges af Cal­ve­ras rø­ve­re, der gen­tag­ne gan­ge ae­der, stja­e­ler og øde­la­eg­ger alt af va­er­di. In­gen af bøn­der­ne tør sa­et­te sig op mod Cal­ve­ra. I ste­det må den retskaf­ne re­vol­ver­mand Chris sam­le nog­le er­far­ne le­jes­ven­de til at ta­ge kam­pen op mod rø­ver­ne. Syv ma­end er ik­ke me­get mod Cal­ve­ras 100 ma­end, men over­mag­ten skra­em­mer ik­ke Chris og hans folk. Med­vir­ken­de: Vin: Ste­ve McQu­e­en, Chris: Yul Bryn­ner og Chi­co: Horst Bu­chholz. In­struk­tion: Jo­hn Stur­ges. DR2 kl. 16.55 Ca­na­disk sci-fi-gy­ser fra 2009. (Spli­ce) To un­ge og re­bel­ske vi­den­skabs­ma­end, Cli­ve og Elsa, brem­ses af myn­dig­he­der­ne i at vi­de­re­ud­vik­le de­res pro­jekt, som be­står i at kom­bi­ne­re men­ne­ske­lig og dy­risk dna for at ska­be et helt nyt va­e­sen. Men i al hem­me­lig­hed fort­sa­et­ter du­eon, og det får ka­to­sto­fa­le føl­ger. Med­vir­ken­de: Cli­ve Ni­co­li: Adri­en Bro­dy, Elsa Kast: Sa­rah Pol­ley og Dren: Delp­hine Chanéac. In­struk­tion: Vin­cen­zo Na­ta­li. Ka­nal 5 kl. 02.55

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.