Al­le ti­ders Messi

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EN LIL­LE OG VÅ­GEN... Han er blot 170 cen­ti­me­ter høj, men han er ik­ke til at kom­me uden om. Lio­nel Messi er et fa­eno­men, der sam­men med sin ri­val i Re­al Madrid, Cri­sti­a­no Ro­nal­do, ud­for­drer Pe­le og Ma­ra­do­na som de bed­ste fod­bold­spil­le­re no­gen­sin­de. Ba­re 13 år gam­mel flyt­te­de han med sin fa­mi­lie fra Ros­a­rio i Ar­gen­ti­na til Ca­ta­lo­ni­en i Spanien, som FC Bar­ce­lo­na hav­de lok­ket dem til. Et skif­te, der skul­le vi­se sig at bli­ve sa­er­de­les gyl­dent for al­le par­ter.

Den of­fi­ci­el­le de­but kom godt tre år se­ne­re, da han 16. ok­to­ber 2004 kom på ba­nen i det ca­ta­lan­ske der­by mod lo­kal­ri­va­ler­ne fra Es­pa­ny­ol og im­po­ne­re­de med si­ne ev­ner til at dri­ve bol­den frem.

Mål blev det dog ik­ke til den dag, men det kom der så san­de­lig i de 499 kam­pe for FC Bar­ce­lo­na, Messi har spil­let si­den. 425 mål for at va­e­re helt pra­e­cis.

Se fle­re af Mes­sis vil­de sta­ti­stik­ker her på si­der­ne. Vid­ste du ek­sem­pel­vis, at Messi har sco­ret i langt fle­re kam­pe i tra­ek, end den en­gel­ske må­l­ma­ski­ne hos Lei­ce­ster, Ja­mie Var­dy, gjor­de i det­te ef­ter­år?

Tra­e­nings­kam­pe er ik­ke med­reg­net, li­ge­som de me­re end 100 kam­pe, han har spil­let for det ar­gen­tin­ske lands­hold, hel­ler ik­ke er det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.