Sports pro­fi­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg ar­bej­der som sko­lela­e­rer ved si­den af hånd­bol­den, og det er et rig­tig fedt job. Det hand­ler om at få men­ne­sker til at fun­ge­re sam­men og om at ud­vik­le folk. Jeg kan gå fra en en­gelsk­ti­me og va­e­re helt høj, for­di den virkelig har ryk­ket no­get. Li­ge nu ny­der jeg min hånd­bold­kar­ri­e­re rig­tig me­get, og det at lø­be på ba­nen i Boxen for­an 12.000 til­sku­e­re er ba­re sinds­sygt fedt. Men fø­lel­sen af at vin­de en ta­et kamp, sco­re et mål el­ler se ke­e­pe­ren ta­ge et straf­fe i sid­ste se­kund bli­ver sva­er at brin­ge ind i ma­te­ma­tik­ti­men. Så jeg skal nok hol­de mig i gang og ha­ve mas­ser af an­dre ting at se til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.