DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vak­te ik­ke umid­del­bart den sto­re op­sigt, da det kom frem, at Eve­ryMa­trix har få­et li­cens i Dan­mark.

Men det kan kom­me til at be­ty­de gan­ske me­get for, hvor­dan bil­le­det i Dan­mark kom­mer til at se ud i 2016. Eve­ryMa­trix til­by­der nem­lig fa­er­di­ge pak­ker til sel­ska­ber el­ler per­so­ner, der ger­ne vil star­te de­res egen book­ma­ker, og al­le­re­de nu lover sel­ska­bet, at der kom­mer to nye ak­tø­rer på mar­ke­det i 2016.

»Der kom­mer en helt ny dansk on­li­ne-book­ma­ker i star­ten af det nye år, som kø­rer på vo­res whi­te la­bel-løs­ning. Det bli­ver et helt nyt brand. Og så er vi i di­a­log med man­ge an­dre. Det har al­drig va­e­ret nem­me­re at kom­me ind på det dan­ske mar­ked end med den­ne løs­ning, og det kan vi godt ma­er­ke på ef­ter­spørgs­len,« si­ger salgs­chef Ri­chardt Funch fra Eve­ryMa­trix til Betx­pert.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.