Lig fun­det i ru­i­ner af ned­bra­endt hus

BT - - NYHEDER -

TRAGEDIE Mand­skab fra Be­red­skabs­sty­rel­sen fandt fre­dag ef­ter­mid­dag li­get af en per­son i et hus i Vi­um uden for Vi­de­ba­ek, som nytårsnat ud­bra­end­te fuld­sta­en­dig. Der me­nes at va­e­re ta­le om hu­sets 54-åri­ge kvin­de­li­ge be­bo­er, op­ly­ser vagt­chef An­ders Ole­sen, Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti.

Der blev slå­et alarm om bran­den få mi­nut­ter over mid­nat, og da brand­va­es­net kom til brand­ste­det i Vi­um, var hu­set fuld­sta­en­dig overta­endt.

»Kun mu­re­ne er til­ba­ge, og brandt­om­ten er da­ek­ket af en halv me­ter aske,« si­ger An­ders Ole­sen.

Blandt an­det for­di der holdt en bil i hu­sets ga­ra­ge, fryg­te­de po­li­ti­et al­le­re­de tid­ligt, at hu­sets be­bo­er kun­ne va­e­re hjem­me og må­ske ik­ke var nå­et at kom­me ud, in­den il­den bred­te sig. For­bra­endt torso Der­for blev brandt­om­ten fre­dag un­der­søgt af mand­ska­bet fra Be­red­skabs­sty­rel­sen for at klar­la­eg­ge, om no­gen var in­de­bra­endt. Det var un­der ar­bej­det med at ryd­de tom­ten for aske, at li­get blev fun­det. Kun mu­re­ne er til­ba­ge, og brandt­om­ten er da­ek­ket af en halv me­ter aske

»Der er fun­det en for­bra­endt torso, som for­ment­lig er hu­sets 54-åri­ge kvin­de­li­ge be­bo­er,« si­ger An­ders Ole­sen.

Kri­mi­nal­tek­ni­ke­re var i går ef­ter­mid­dag i Vi­de­ba­ek for at la­ve en ger­nings­steds­un­der­sø­gel­se, der skal fast­slå, om der lig­ger no­get kri­mi­nelt bag bran­den.

Li­get vil bli­ve ob­du­ce­ret for at fast­slå iden­ti­te­ten og dødsår­sa­gen. Des­u­den vil brand­tek­ni­ke­re gen­nem­gå hu­set for at fin­de brandår­sa­gen.

In­den Be­red­skabs­sty­rel­sen kun­ne gå i gang, måt­te mand­ska­bet af­sti­ve mu­re og gav­le i det ud­bra­end­te hus, da der var risiko for, at de el­lers kun­ne styr­te sam­men. Hjem­me­va­er­net har sør­get for, at om­rå­det om­kring hu­set var af­spa­er­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.