Det skal du hol­de øje med i 2016

BT - - NYHEDER -

BT har spurgt eks­per­ter, hvad det er va­erd at hol­de et ek­stra godt øje med på bo­lig­mar­ke­det i 2016. Her frem­ha­e­ves po­ten­ti­el­le nye krav til bo­lig­kø­ber­ne, der kan få af­gø­ren­de be­tyd­ning for, hvor me­get hus hr. og fru Jen­sen har råd til i det nye år.

Fi­nan­stil­sy­net er nem­lig på vej med en vej­led­ning, som ef­ter alt at døm­me bli­ver im­ple­men­te­ret i 2016, og som ret­ter sig mod va­ek­st­om­rå­der­ne, der er Kø­ben­havn og om­egnskom­mu­ne­re­ne samt Aar­hus Kom­mu­ne. Pla­nen er, at der skal stil­les fle­re øko­no­mi­ske krav til kø­ber­ne. Det for­kla­rer Jo­a­chim Borg Kri­sten­sen: * Stør­re krav til kø­ber­nes rå­dig­hed­be­løb: I kø­ber­nes kre­dit­vur­de­ring stil­ler ban­ker­ne i dag krav om, at de mini­mum skal ha­ve råd til et fast­for­ren­tet lån med af­drag. Frem­over er der lagt op til, at øko­no­mi­en skal kun­ne hol­de til en pro­cent­po­int oven i det fast­for­ren­te­de lån. Der­til vil man la­eg­ge bund, så al­le kø­be­re mini­mum skal ha­ve råd til at sid­de med et fast­for­ren­tet lån på 4. pct. med af­drag. * Ska­er­pe­de krav til bo­lig­kø­ber­nes ga­elds­fak­tor. Dvs. for­hol­det mel­lem ga­eld og løn: Ga­elds­fak­to­ren ud­reg­nes ved at di­vi­de­re lå­nets stør­rel­se med en fa­mi­lies brut­to­ind­komst. Har en fa­mi­lie lån for 2 mio. kr. og en brut­to­ind­komst på 500.000 kr. er ga­elds­fak­to­ren fi­re. Der er lagt op til, at fa­mi­li­en skal ha­ve en for­mue, hvis ga­elds­fak­to­ren over­sti­ger fi­re, og en ek­stra stor for­mue, hvis ga­elds­fak­to­ren over­sti­ger fem.

Der­u­d­over er der og­så lagt op til, at du skal ha­ve råd til dob­belt hus­le­je i en gi­ven pe­ri­o­de, hvis du kø­ber en bo­lig, før du har solgt din gam­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.