Nat ’King’ Co­les dat­ter er død

BT - - NYHEDER -

Den ame­ri­kan­ske san­ger og sangskri­ver Na­ta­lie Co­le, som trods en lang kar­ri­e­re altid vil hu­skes som dat­ter af Nat ’King’ Co­le, dø­de nytår­s­af­ten. Hun blev 65 år.

Na­ta­lie Co­le var stolt af sin far, og hun har for­talt, at hun el­ske­de at vi­dere­fø­re hans mu­sik til nye ge­ne­ra­tio­ner, hvil­ket hun hø­ste­de stor suc­ces på sent i kar­ri­e­ren. Men hun lag­de hel­ler ik­ke skjul på, at det sam­ti­dig har va­e­ret sva­ert at va­e­re dat­ter af ame­ri­kansk po­pu­la­er­mu­siks kon­ge, Nat ’King’ Co­le.

Na­ta­lie Co­le op­le­ve­de mu­si­ker­li­vets op- og ned­t­u­re, og hun hav­ne­de som man­ge an­dre sto­re sce­ne­kunst­ne­re i stof­mis­brug. Før hun fyld­te 60 år, gen­nem­gik hun en ny­re­trans­plan­ta­tion, og året for­in­den blev hun be­hand­let for le­ver­be­ta­en­del­se – pri­sen for et åre­langt mis­brug af al­ko­hol, ko­kain og her­o­in.

Na­ta­lie Co­le op­t­rå­d­te som barn sam­men med sin far, der dø­de i 1965. 10 år se­ne­re de­bu­te­re­de hun med al­bum­met ’In­se­pa­rab­le’, hvor hun be­vidst valg­te ro­ck- og soul­mu­sik for at tra­e­de ud af fa­de­rens skyg­ge. Men me­re og me­re gled hun med ja­zz og pop over i’King’ Co­les fod­spor, og så score­de hun den ene Gram­my ef­ter den an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.