Fan­get i bra­en­den­de skys­kra­ber

BT - - NYHEDER -

PA­NIK Vid­ner forta­el­ler om pa­nik. Om skrig. Om besvimede men­ne­sker og om tra­engsel for at kom­me ud af den bra­en­den­de skys­kra­ber Ad­dress Down­town i Du­bai. Den 302 me­ter hø­je skys­kra­ber med blandt an­det lej­lig­he­der og et ho­tel brød i brand nytår­s­af­ten.

Du­bai er et af de in­ter­na­tio­na­le fiks­punk­ter på årets sid­ste dag. Som Syd­ney, Bei­jing og New York er Du­bai kendt for sit spek­taku­la­e­re fyr­va­er­ke­ri ved års­skif­tet, men tors­dag af­ten fik myn­dig­he­der­ne og de man­ge turi­ster i Du­bai plud­se­lig an­det end 2016 at ta­en­ke på.

Klok­ken 21.30 lo­kal tid brød Ad­dress Down­town i brand. Byg­nin­gen sy­ner af in­gen­ting ved si­den af det over 800 me­ter hø­je Burj Kha­li­fa li­ge i na­er­he­den, og som er cen­trum for fyr­va­er­ke­ri­et. Red­nings­folk får ros Men Ad­dress Down­town har al­li­ge­vel 63 eta­ger, og det var tors­dag af­ten ik­ke sa­er­lig mor­somt ved at be­fin­de sig over 20. eta­ge, hvor bran­den iføl­ge lo­ka­le em­beds­ma­end brød ud.

Op­lys­nin­ger om til­ska­de­kom­ne var spar­som­me i går. 16 men­ne­sker kom til ska­de, de fle­ste med min­dre kva­e­stel­ser. En af dem fik dog et hjer­te­an­fald un­der evaku­e­rin­gen.

På Twit­ter har ga­e­ster på ho­tel­let si­den rost red­nings­folk og brand­va­e­sen for et godt styk­ke ar­bej­de, der har va­e­ret med til at hol­de an­tal­let af til­ska­de­kom­ne ne­de.

En af dem, der blev rig­tig ban­ge, var en fo­to­graf, der be­fandt sig på 48. eta­ge. Her­fra skul­le han fo­to­gra­fe­re det sto­re fyr­va­er­ke­ri.

Han forta­el­ler til AFP, at han til­brag­te en halv ti­me ude på en af­sats, ik­ke langt fra flam­mer­ne, før han blev red­det.

Du­bai er et af de syv emira­ter i De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter. Det er et fre­de­ligt om­rå­de af Mel­le­mø­sten. Det til­tra­ek­ker mas­ser af turi­ster, der ny­der det me­get var­me vejr i det ri­ge emirat, som til­by­der shop­ping, spek­taku­la­e­re byg­nin­ger og me­get me­re. Men nyheds­bu­reau­et Reu­ters på­pe­ger, at myn­dig­he­der­ne i Du­bai mu­lig­vis må sva­re på lidt ube­ha­ge­li­ge spørgs­mål ef­ter bran­den nytår­s­af­ten. Det ga­el­der isa­er spørgs­mål om sik­ker­hed i de man­ge nye byg­nin­ger, der sky­der op i stor hast i Du­bai.

Tid­li­ge­re i 2015 har der og­så va­e­ret stor­bran­de.

I fe­bru­ar brød en 79 eta­ger høj be­bo­el­ses­byg­ning i brand. I novem­ber blev tre be­bo­el­ses­blok­ke ramt af en ka­em­pe­brand. Iføl­ge myn­dig­he­der­ne kom in­gen til ska­de. Og i 2012 ram­te en stor­brand Tamwe­el Tower på 34 eta­ger.

Reu­ters har for­søgt at få fat i per­so­na­let på ho­tel­let i Ad­dress Down­town og i ci­vil­for­sva­ret, som var med til at sluk­ke bran­den, men de er ik­ke vendt til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.