Bo­sted sa­bo­te­re­de Ja

BT - - NYHEDER -

SVIGT

Men gen­nem nu me­re end fem et halvt år er den 31-åri­ge nord­jy­de sy­ste­ma­tisk ble­vet svig­tet, for­di in­gen af de va­e­sent­lig­ste af­ta­ler, som på hans veg­ne blev ind­gå­et mel­lem hans fa­mi­lie og in­sti­tu­tio­nens le­del­se ved hans ind­flyt­ning, er ble­vet over­holdt.

BT er i be­sid­del­se af om­fat­ten­de skrift­lig do­ku­men­ta­tion - frem­skaf­fet gen­nem ak­tind­sigt - for, at Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne og Kok­t­ved­par­ken på en ra­ek­ke om­rå­der ik­ke har over­holdt de af­ta­ler, der er ind­gå­et. Ik­ke mindst er af­ta­ler­ne an­gå­en­de hans kon­takt til sin mor ble­vet til­si­de­sat i helt ene­stå­en­de grad. Kun tre gen­nem­før­te opkald Af en ud­skrift af opkalds­li­sten for ind­gå­en­de opkald til mo­de­ren Lil­li­an Ar­vids­sons mo­bil­te­le­fon frem­går det, at der over me­re end halvan­det år, be­gyn­den­de fra den 2. april 2014 og frem til den 23. ok­to­ber 2015 - sam­me dag som hans mor Lil­li­an Ar­vids­son buk­ke­de un­der for sin kra­eft­syg­dom og dø­de - er re­gi­stre­ret i alt 11 opkald fra Kok­t­ved­par­ken. Her­af er ot­te opkald ube­sva­re­de. Alt­så er der i lø­bet af de me­re end 18 måneder kun tre gen­nem­før­te opkald fra Jan Ar­vids­son til sin mor.

Af den ind­gå­e­de af­ta­le om Jans te­le­fo­ni­ske kon­takt til sin mor frem­går det, at han skal ha­ve hja­elp til at rin­ge hen­de op mini­mum en gang om ugen.

Den se­ne­st re­gi­stre­re­de ind­gå­e­de sam­ta­le fra Kok­t­ved­par­ken til Lil­li­an Ar­vids­sons te­le­fon er den 31. ja­nu­ar, hvor der har va­e­ret en sam­ta­le af 5 mi­nut­ter og 38 se­kun­ders va­rig­hed. Øn­sker at flyt­te Som BT tid­li­ge­re har be­skre­vet, har Jan Ar­vids­sson på grund af en lang ra­ek­ke af sta­er­kt util­freds­stil­len­de for­hold i Kolt­ved­par­ken sam­men med sin va­er­ge, sto­re­bro­de­ren Mi­cha­el, si­den ja­nu­ar 2013 øn­sket at flyt­te va­ek fra in­sti­tu­tio­nen og til Aar­hus, så fa­mi­li­en kan sam­les der. Va­er­gen bor selv i Aar­hus.

Men in­tet er sket i flyt­tesa­gen. For på trods af at Jan Ar­vids­son har krav på at kun­ne flyt­te hvor­hen, han vil, hvil­ket er ned­fa­el­det sort på hvidt i FNs Handicapkonvention, sid­der han nu på sjet­te år på in­sti­tu­tio­nen i den nord­jy­ske hav­ne­by, iso­le­ret fra si­ne na­er­me­ste, for­di Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne mod­ar­bej­der hans øn­ske om flyt­ning.

»In­sti­tu­tio­nen og der­med og­så Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne har sy­ste­ma­tisk for­sømt at over­hol­de de af­ta­ler, som be­ty­der al­ler­mest for Jans triv­sel. De har be­vidst for­ti­et og di­rek­te lø­jet om hans re­el­le si­tu­a­tion. Utal­li­ge gan­ge har de ig­no­re­ret, at han har det me­get dår­ligt. Jan er trods gen­tag­ne løf­ter om for­bed­ring ble­vet fy­sisk og men­talt un­der­sti­mu­le­ret,« si­ger Mi­cha­el Ar­vids­son. Og fort­sa­et­ter:

»På det so­ci­a­le plan har Kok­t­ved­par­ken di­rek­te iso­le­ret Jan fra sit tid­li­ge­re vel­fun­ge­ren­de net­va­erk. Bl.a. har de gen­nem en år­ra­ek­ke ik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.