Ns kon­takt til sin mor

BT - - NYHEDER -

gen­nem­ført de af­tal­te be­søg hos Jans mor og i Ska­gen Vi­se­klub, og de har hel­ler ik­ke hjul­pet ham med te­le­fo­nisk at hol­de ta­et kon­takt til mor. Dansk Han­di­cap For­bund og jeg som va­er­ge har igen og igen gen­nem åre­ne på­pe­get, at af­ta­ler­ne mel­lem os og Kok­t­ved­par­ken ik­ke bli­ver over­holdt. Vi har kon­sta­te­ret og sagt, at Jan ik­ke tri­ves, og at he­le for­ud­sa­et­nin­gen for hans op­hold bli­ver ig­no­re­ret. Og nu er det al­ler­va­e­sent­lig­ste slet ik­ke mu­ligt me­re: For nu er vo­res mor død,« si­ger Mi­cha­el Ar­vids­son. Skal ori­en­te­re va­er­ge Cha­net­te Holst, for­mand i Dansk Han­di­cap For­bund Nord­Vest og bi­sid­der for va­er­gen, si­ger: »Fra Fre­de­riks­havn Kom­mu­nes si­de har man gen­nem åre­ne fuld­sta­en­dig få­et øde­lagt Jans for­hold til sin mor. Nu er det for sent og umu­ligt at ret­te op på, for hun er her ik­ke me­re. Men nu kan man så som det na­e­ste fryg­te, at de­res hand­lin­ger - el­ler man­gel på sam­me - går ud over for­hol­det mel­lem Jan og Mi­cha­el. De står i en fuld­sta­en­dig håb­løs si­tu­a­tion.«

Mi­cha­el Ar­vids­son kon­sta­te­rer vi­de­re: »I af­ta­len med Kok­t­ved­par­ken om, hvor­dan de skal ta­ge sig af Jan, står der, at han mindst en gang om ugen skal ha­ve hja­elp til at rin­ge op til sin mor. Og hvis det af den ene el­ler an­den grund glip­per, skal jeg som va­er­ge ori­en­te­res om det.«

At in­sti­tu­tio­nen kun har for­må­et at få tre opkald igen­nem fra Jan Ar­vids­son til sin mor på me­re end halvan­det år, står i grel kon­trast til, hvad le­del­sen selv har skre­vet år ef­ter år i Jans per­son­li­ge og pa­e­da­go­gi­ske plan. Her bru­ges nem­lig for­mu­le­rin­gen: »Jan har god kon­takt til sin mor.«

I af­ta­len mel­lem Kok­t­ved­par­ken og va­er­gen er det og­så ned­fa­el­det, at Jan - da hans mor sta­dig bo­e­de i Fre­de­riks­havn, blot halvan­den ki­lo­me­ter fra in­sti­tu­tio­nen - skal kø­res på be­søg hos hen­de mindst to gan­ge om må­ne­den. Jan sid­der sta­dig i Fre­de­riks­havn Iføl­ge kø­re­bo­gen til den ud­vik­lings­haem­me­de nord­jy­des han­di­cap­bil har per­so­na­let på Kok­t­ved­par­ken i en pe­ri­o­de over to et halvt år kun fem gan­ge no­te­ret, at de har kørt Jan fra bo­ste­det og de 1.500 me­ter hen til ple­je­hjem­met, hvor hans mor den­gang bo­e­de.

»Da vo­res mor bo­e­de me­get ta­et på in­sti­tu­tio­nen, tog de kun gan­ske få gan­ge i lø­bet af 30 måneder ini­ti­a­tiv til, at Jan kun­ne be­sø­ge hen­de. Så i er­ken­del­se af at det nok al­drig blev bed­re, valg­te hun til sidst, fra be­gyn­del­sen af ja­nu­ar 2014, at flyt­te til Aar­hus i na­er­he­den af mig. Jeg hav­de som Jans va­er­ge al­le­re­de i ja­nu­ar året

SA­GEN KORT før søgt om, at han skul­le flyt­te ud af Kok­t­ved­par­ken og til Aar­hus, så fa­mi­li­en kun­ne sam­les der. Men det er al­drig lyk­ke­des. Jan sid­der sta­dig op­pe i Fre­de­riks­havn, og vo­res mor er i mel­lem­ti­den af­gå­et ved dø­den,« kon­sta­te­rer Mi­cha­el Ar­vids­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.