Nej, flygt­nin­ge skal be­hand­les or­dent­ligt

BT - - DEBAT -

PIA OL­SEN DYHR

ube­gra­en­set øko­no­mi i Dan­mark, så det har kon­se­kven­ser, når der kom­mer man­ge flygt­nin­ge. Men hvis vi skal be­gra­en­se an­tal­let af asylan­sø­ge­re, så skal der ske no­get i Sy­ri­en, og der skal la­ves nog­le in­ter­na­tio­na­le løs­nin­ger, for det e r me get naivt at tro, at vi kan lø­se det i Dan­mark.

VI HAR IK­KE

ha­ve skat­te­let­tel­ser. Jeg er me­get be­kym­ret for – med Li­be­ral Al­li­an­ces ten­dens til de­ka­dens – at det bli­ver skat­te­let­tel­ser til dem, der tje­ner al­ler­mest, og det har vi ik­ke brug for i en tid, hvor vo­res fa­el­les­skab har brug for res­sour­cer. Vi skal sik­re en bed­re vel­fa­erd. Isa­er bør­ne­om­rå­det og ud­dan­nel­ses­sy­ste­met har holdt hårdt for, og der kom­mer end­nu fle­re be­spa­rel­ser i år, og det er skidt, for det er dem, vi skal byg­ge vo­res frem­tid på.

VI SKAL IK­KE

at ’kom­me igen­nem flygt­nin­ge­kri­sen med de dan­ske va­er­di­er i be­hold’ var rig­tig smuk­ke – men det er ik­ke det, vi prak­ti­se­rer. Flygt­nin­ge i Dan­mark skal be­hand­les or­dent­ligt. At ta­ge dy­re vi­el­ses­rin­ge fra flygt­nin­ge ud­strå­ler ik­ke åben­hed og respekt for an­dre men­ne­sker. Og det er alt for vold­somt, at flygt­nin­ge skal ven­te i tre år på at bli­ve fa­mi­lie­sam­men­ført. Det er med til at ned­bry­de men­ne­sker, at de ik­ke er sam­men med de­res fa­mi­lie, og de vil­le nok fun­ge­re bed­re, hvis de hav­de den tryg­hed at va­e­re sam­men med de­res fa­mi­lie.

LØK­KES ORD OM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.