’ ’

BT - - DEBAT -

Løk­kes ord om at ’kom­me igen­nem flygt­nin­ge­kri­sen med de dan­ske va­er­di­er i be­hold’ er ik­ke det, vi prak­ti­se­rer

en in­ter­na­tio­nal løs­ning, så vi kan ven­de flygt­nin­ge i luft­hav­nen og sen­de dem ned til na­er­om­rå­der­ne, hvor de­res asyl­be­hand­lin­ger skal la­ves. Pro­ble­met er, at folk slip­per ind i Eu­ro­pa, for­di Schen­gen ik­ke fun­ge­rer, og der­ef­ter bre­der de sig ud over Eu­ro­pa og sø­ger der­hen, hvor de helst vil va­e­re. Ge­ne­relt set kan vi godt se os selv i øj­ne­ne. Dem, der kri­ti­se­rer den må­de, vi hånd­te­rer flygt­nin­ge­strøm­men på, er ik­ke kom­met med et al­ter­na­tivt for­slag til løs­nin­gen. De er ble­vet klar over – li­ge­som sven­sker­ne – at den sven­ske løs­ning ik­ke er no­gen løs­ning. Så la­en­ge vi ik­ke har få­et luk­ket EUs yd­re gra­en­ser, så er vi nødt til at hånd­te­re det på den må­de, vi gør.

VI SKAL FIN­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.