Ja, kri­sen kan kun lø­ses med en la­ve­re skat

BT - - DEBAT -

AN­DERS SAMU­EL­SEN

va­e­ret så­dan i Dan­mark, at når vi har va­e­ret ud­for­dret øko­no­misk af olie­kri­se i 70er­ne, ar­bejds­løs­hed i 80er­ne el­ler lavva­ekst i 90er­ne, så har vi sva­ret med at la­ve re­for­mer, og så er vi kom­met op i gear igen. Et øget øko­no­misk pres på os styr­ker be­ho­vet for at la­ve skat­tere­for­mer. Vi er et af de lan­de, vi nor­malt sam­men­lig­ner os med, der er kom­met rin­gest ud af fi­nanskri­sen. Det er for­di, vi ik­ke har ta­get et opgør med stør­rel­sen af den of­fent­li­ge sek­tor og høj­den på skat­ter­ne. Det er helt af­gø­ren­de, at skat på ar­bej­de sa­en­kes, for vi er et lavva­ekst­land, og det be­ty­der, at vi år for år bli­ver fat­ti­ge­re og år for år bli­ver min­dre i stand til at lø­se de so­ci­a­le ud­for­drin­ger, for­di vi har for få ar­bejds­plad­ser.

DET HAR ALTID

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.