ÅR­HUND­RE­DETS KRI­SE

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Stats­mi­ni­ste­ren le­ve­re­de en gan­ske fin nytårs­ta­le uden sto­re over­ra­skel­ser. Det hav­de han hel­ler ik­ke brug for. Han hav­de der­i­mod brug for at få af­stemt dan­sker­nes for­vent­nin­ger til re­ge­rin­gen med den vir­ke­lig­hed, Lars Løk­ke Ras­mus­sen ser for­an sig.

PANELET Det er na­ep­pe set før, at en stats­mi­ni­ster adres­se­rer pro­blem­stil­lin­gen ’po­li­ti­ker­le­de’ så di­rek­te

DET ER VIG­TIGT for Løk­ke, at vi la­e­ser re­ge­rin­gens gø­ren og la­den rigtigt, Der­for med­del­te stats­mi­ni­ste­ren en dra­ma­tisk di­ag­no­se: »Vi står midt i det, der må­ske er den største og mest kom­pli­ce­re­de kri­se, vi end­nu har set i det­te år­hund­re­de.« Det er na­ep­pe mu­ligt at ma­le fanden ty­de­li­ge­re på va­eg­gen end det. Og der­med på­berå­ber stats­mi­ni­ste­ren sig en slags po­li­tisk nødret. Hvis vi for­står, at han som re­ge­rings­chef kun kan va­el­ge den bed­ste af lut­ter dår­li­ge løs­nin­ger i dis­se sva­e­re ti­der, så en­der re­ge­rin­gen og han selv ik­ke i en ond spiral af dis­kus­sio­ner om løf­te­brud. Isa­er når det hand­ler om flygt­nin­ge og mi­gran­ter, er det nød­ven­digt for re­ge­rin­gen, at bor­ger­ne an­er­ken­der, at vi står i en helt ek­stra­or­di­na­er si­tu­a­tion. STATS­MI­NI­STE­RENS OP­GA­VE, SOM i som­me­ren 2015 (un­der valg­kam­pen) bl.a. blev de­fi­ne­ret som at le­ve­re en straks­op­brems­ning i asyl­til­strøm­nin­gen, blev om­de­fi­ne­ret i nytårs­ta­len. Selv vil han nok ha­ev­de, at ind­hol­det er det sam­me, men til­pas­set den helt ek­stra­or­di­na­e­re si­tu­a­tio­nen na­tio­nen be­fin­der sig i. Da Løk­ke før­ste gang til­t­rå­d­te som stats­mi­ni­ster i 2009, de­fi­ne­re­de han sin op­ga­ve som at le­de Dan­mark bedst mu­ligt igen­nem den øko­no­mi­ske kri­se med fa­er­re­st mu­li­ge men­ne­ske­li­ge om­kost­nin­ger. Men i går hand­le­de det i ste­det om den pro­blem­stil­ling, der kom­mer til at de­fi­ne­re den­ne valg­pe­ri­o­de: »Jeg vil ka­em­pe for at le­de Dan­mark gen­nem mi­gra­tions­og flygt­nin­ge­kri­sen på en må­de, så vi kan ken­de vo­res land, mens kri­sen står på – og gen­ken­de det, når vi er igen­nem.« Det er ren­dyr­ket va­er­dipo­li­tik, som vi ik­ke har set ma­ge til si­den Muham­med­kri­sen. Må­ske der­for til­fø­je­de Løk­ke: »Med vo­res øko­no­mi, vo­res sam­men­ha­engs­kraft og vo­res va­er­di­er i be­hold.« DA LØK­KE HAV­DE form­gi­vet forta­el­lin­gen om, hvor­dan vi skal se, at re­ge­rin­gen og hans egen de­fi­ni­tion af sin op­ga­ve var til­pas­set si­tu­a­tio­nen, fort­sat­te Løk­ke sin ta­le med at adres­se­re ele­fan­ten i rum­met mel­lem de etab­le­re­de par­ti­er og va­el­ger­ne. Det er na­ep­pe set før, at en stats­mi­ni­ster adres­se­rer pro­blem­stil­lin­gen ’po­li­ti­ker­le­de’ så di­rek­te, som Løk­ke gjor­de i går. Det kla­ed­te bå­de em­be­det og man­den. Men det si­ger og­så no­get om nød­ven­dig­hed. STATS­MI­NI­STE­REN BLEV DOG ik­ke kon­kret om løs­nin­gen på pro­ble­met, som - iføl­ge Løk­ke - er »en bed­re sam­ta­le med hin­an­den«. An­sva­ret til­skrev han: »Løf­ter, der ik­ke blev holdt. Per­sonsa­ger, der fyld­te me­get. Kom­pli­ce­re­de pro­ble­mer, der blev gjort for simp­le.« Over­sat til dansk: So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne un­der Thor­ning, ham selv (m.fl.) og pres­sen - her­un­der kom­men­ta­to­rer­ne. HVIS DAN­SKER­NE HØ­RER stats­mi­ni­ste­rens nytårs­ta­le, som han øn­sker, så ser vi i dag et Dan­mark i år­hund­re­dets største og mest kom­pli­ce­re­de kri­se. Og mes­sen­de som en rød tråd gen­nem ta­len faldt sa­et­nin­gen »vi skal pas­se på Dan­mark,« som et fa­der­ligt løf­te fra Løk­ke til os. Men som hans ta­le og­så af­slø­re­de, tal­te han til et sta­er­kt skep­tisk pu­bli­kum, med hvem han skal ha­ve klin­ket nog­le sto­re skår først.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.