Året der gik på d

BT - - NYHEDER -

I FO­KUS Vi bru­ger me­re og me­re tid på so­ci­a­le me­di­er. Bå­de her i Dan­mark og man­ge an­dre ste­der i ver­den. Det be­ty­der, at en stor an­del af vo­res sam­ta­ler – og­så om an­det end fe­ri­e­bil­le­der, mor­mors fødselsdag og na­bo­ens nye hund – flyt­ter over på isa­er Fa­ce­book og Twit­ter. Men hvad ta­ler vi egent­lig om? El­ler hvad tal­te vi om i året, der er gå­et? Det kom­mer jeg her med 10 bud på.

Fa­el­les for hi­sto­ri­er­ne er, at de en­ten ud­sprin­ger fra so­ci­a­le me­di­er, el­ler at snak­ken om dem fyld­te mest her.

Be­gre­bet ‘shitstorm’ har ef­ter­hån­den ek­si­ste­ret i det dan­ske ord­for­råd et par år nu. Og så­dan et par styk­ker er da og­så med på den­ne li­ste. Si­den er det omvend­te be­greb ‘love­storm’ kom­met til – hvor no­gen hyl­des for en god ger­ning ek­sem­pel­vis. Li­ge me­get had og ka­er­lig­hed Min for­nem­mel­se er, at årets vind­stød af stormstyr­ke har va­e­ret cir­ka li­ge­ligt for­delt mel­lem ka­er­lig­hed og vre­de. I 2015 sy­nes jeg og­så, at vi har set en ny ten­dens – nem­lig at vin­den i en shitstorm kan slå om, så de, der be­gynd­te den, selv en­der med at kom­me i mod­vind.

En­de­lig be­vi­ser det­te år nok en­gang, at so­ci­a­le me­di­er er et fan­ta­stisk sted at ha­ve en hu­mo­ri­stisk sam­ta­le. Og der har va­e­ret brug for hu­moren i 2015. Et år, hvor man­ge sam­ta­ler har hand­let om ter­ror og krig og men­ne­sker på flugt fra krig – på so­ci­a­le me­di­er så­vel som al­le an­dre ste­der, hvor sam­ta­ler fin­der sted.

Jeg har langt­fra få­et plads til alt fra året, der er gå­et, men va­ers­go at gå på op­da­gel­se i nog­le af de vre­de­ste, gla­de­ste, ulyk­ke­lig­ste, sjove­ste, ka­er­li­ge­ste og mest fa­sci­ne­ren­de hi­sto­ri­er fra og på so­ci­a­le me­di­er i 2015.

Fa­ce­book er dan­sker­nes klart fo­re­truk­ne so­ci­a­le me­die. I be­gyn­del­sen af 2015 hav­de si­den 3,5 mio. må­ned­li­ge dan­ske bru­ge­re. Det sva­rer til 73 pct. af be­folk­nin­gen.

Lin­kedIn var den na­est­mest brug­te. Her var 1,1 mio. dan­ske­re in­de hver må­ned i ja­nu­ar.

Snap­chat, hvor man de­ler bil­le­der med hin­an­den, har 890.000 dan­ske bru­ge­re må­ned­ligt.

En an­den bil­led­del­ings­si­de, In­s­ta­gram, kom­mer ind på fjer­de­plad­sen over dan­sker­nes fo­re­truk­ne so­ci­a­le me­die. 770.000 brug­te si­den mindst en gang hver må­ned.

På plad­sen ef­ter kom­mer Twit­ter, hvor man for al­vor la­e­rer at fat­te sig i kort­hed. 570.000 må­ned­li­ge dan­ske­re bru­ger si­den hver må­ned.

Her kan Pin­te­r­est ik­ke føl­ge med. Kun 240.000 må­ned­li­ge dan­ske bru­ge­re hav­de si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.