7. Spyt­te­man­den, der for al­vor brag­te sin­de­ne i kog

BT - - NYHEDER -

De so­ci­a­le me­di­er kom i kog, da et bil­le­de fra avi­sen In­for­ma­tion den 7. sep­tem­ber be­gynd­te at cir­ku­le­re. Her står en mand på en mo­tor­vejs­bro og spyt­ter til­sy­ne­la­den­de ned på flygt­nin­ge, som går på vej­en.

Selv be­na­eg­te­de man­den at ha­ve gjort det, da BT kon­fron­te­re­de ham, men fo­to­gra­fen og blandt an­dre kvin­den, som ses på bil­le­det sam­men med man­den, fast­hol­der hi­sto­ri­en. Vre­den var stor, men der blev og­så brugt hu­mor til at ta­ck­le og ta­ge af­stand fra man­dens op­før­sel.

Fle­re sa­ti­ri­ske fo­to­col­la­ger, der skul­le vi­se, hvad man­den i vir­ke­lig­he­den la­ve­de, blev delt vidt og bredt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.