5. Den tragi­ske hi­sto­rie om Magnus An­der­sen Eid (Miv)

BT - - NYHEDER -

I be­gyn­del­sen af året var Magnus An­der­sen Eid, kal­det Miv, på man­ges la­e­ber. Den kun ot­te­åri­ge dreng hav­de få­et kon­sta­te­ret en ag­gres­siv og on­dar­tet tu­mor i hjer­nen, som ik­ke kun­ne be­hand­les i Dan­mark. Hans fora­el­dre star­te­de over Fa­ce­book en ind­sam­ling, så han kun­ne bli­ve be­hand­let i ud­lan­det.

Tu­sin­der hjalp til, og over en mil­li­on kro­ner blev sam­let ind via so­ci­a­le me­di­er. Desva­er­re nå­e­de Magnus og fa­mi­li­en kun li­ge at bli­ve ind­lagt på en spe­ci­al­kli­nik i Spanien, før Magnus dø­de. Sym­pa­ti­til­ken­de­gi­vel­ser og kon­do­len­cer strøm­me­de ind i Fa­ce­book-grup­pen og gør det fort­sat her ved ju­le­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.