SUV på skrump

BT - - BILER -

PRE­MI­E­RE Her er fle­re af kon­kur­ren­ter­ne pres­se­de, men kum­me­fry­ser-de­sig­net er i det mind­ste til gavn her. Plad­sen til be­ne­ne er og­så god­kendt, men ryg­la­e­net er me­get til­ba­gela­e­net, og det stja­e­ler plads i det 346 li­ter sto­re ba­ga­ge­rum. Mest ir­ri­te­ren­de er dog den si­de­ha­engs­le­de bag­klap, der nok gi­ver den lil­le bil ka­rak­ter, og får den til at skil­le sig ud, men som sam­ti­dig be­ty­der, at du ik­ke kan kom­me til ba­ga­ge­rum­met, hvis du hol­der op af en an­den bil og står på ven­stre si­de af bi­len, hvor bag­klap­pen er mon­te­ret.

Sel­ve ka­bi­nen er na­er­mest en ko­pi af den, vi ken­der i Fies­ta. Det he­le vir­ker, og kva­li­te­ten er god­kendt, men lay­ou­tet er en smu­le ro­det, og de­sig­net vir­ker gam­melt i for­hold til kon­kur­ren­ter­ne. Sy­da­me­ri­kansk ra­e­son Ford for­ud­ser, at 27 pct. af ny­bilsal­get i Eu­ro­pa i 2020 vil i SUV- og cros­sover-seg­men­ter­ne, så over­ord­net set gi­ver det god me­ning, at de for­sø­ger sig med den lil­le Ecosport her i Dan­mark. Men her­hjem­me er det sva­ert at se, at den skal kla­re sig godt.

I for­hold til kon­kur­ren­ter­ne vir­ker den min­dre hel­støbt, og den mang­ler Fords nor­ma­le un­der­hol­den­de kø­re­e­gen­ska­ber. Pri­sen er i sid­ste en­de det vig­tig­ste spørgs­mål, og den ken­der vi ik­ke. Men kon­kur­ren­ter som Peu­geot 2008 og Re­nault Cap­tur har frapri­ser på un­der 180.000 kr, og der skal Ecosport og­så ned. Et kig på de ty­ske pri­ser ty­der dog på, at den lan­der på om­kring 195.000 kr., og så er der ik­ke me­get ra­e­son i Fords lil­le selv­mod­si­gel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.