Islands pra­esi­dent tra­e­der til­ba­ge

BT - - NYHEDER -

Isla­en­din­ge­ne skal snart vaen­ne sig til, at de­res pra­esi­dent ik­ke er den 72-åri­ge Ola­fur Rag­nar Grims­son.

I sin ta­le til østa­ten i At­lan­ter­ha­vet i an­led­ning af nytå­ret har han med­delt, at han ik­ke genop­stil­ler til po­sten, når hans pe­ri­o­de ud­lø­ber i ju­ni.

Grims­son har va­e­ret pra­esi­dent si­den 1996. Han er der­med ble­vet valgt fem gan­ge i tra­ek. Islands pra­esi­dent har be­gra­en­se­de magt­be­fø­jel­ser. Dog kan en pra­esi­dent va­el­ge at ud­skri­ve en fol­ke­af­stem­ning om en lov, som par­la­men­tet har ved­ta­get, hvis pra­esi­den­ten me­ner, at be­folk­nin­gen skal ta­ges med på råd.

Iføl­ge Islands for­fat­ning skal der va­e­re valg om pra­esi­dent­po­sten hvert fjer­de år, hvis mindst to kan­di­da­ter øn­sker po­sten.

Nyheds­bu­reau­et AFP skri­ver, at der ind­til nu ik­ke er no­gen, der har meldt sig som kan­di­dat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.