Sser på kan­ten

BT - - KULTUR -

som et ’ha­en­de­ligt uheld’. Men be­tjent Mads lug­ter lun­ten.

Let mod­vil­ligt slår han pjal­ter­ne sam­men med bag­mand­spo­li­tiets Alf, der og­så na­e­rer mi­stan­ke til Ale­xan­ders me­gasuc­ces­ful­de ener­gi­fir­ma.

»Hver gang vi kom­mer ta­et på, luk­kes sa­gen,« si­ger Alf, da han mø­der op for­an po­li­ti­hel­tens hjem.

Bag par­cel­hu­sets dug­ge­de ru­der kaemper Mads des­u­den en pri­vat kamp for at hja­el­pe sin MS-ram­te ko­ne (Li­ne Kruu­se) og sam­ti­dig hol­de de­res lil­le fa­mi­lie med to børn på skin­ner.

Og Mads er selv­føl­ge­lig ik­ke ale­ne om at ha­ve et kom­pli­ce­ret liv - bå­de i pri­va­ten og på job­bet. Va­el­ter sin boss Så­le­des er den un­ge ad­vo­kat Clau­dia split­tet imel­lem sin rol­le som mor til syv-åri­ge Ber­tram og sin til­ta­gen­de cen­tra­le rol­le i Ener­gre­en.

Mel­lem­le­de­ren Mo­gens sa­et­ter Clau­dia i en kat­tepi­ne, da han be­der hen­de spio­ne­re mod fir­ma­ets top­le­del­se, der an­gi­ve­ligt over­vå­ges af bag­mand­spo­li­ti­et. Men Clau­dia ven­der lyn­hur­tigt rol­ler­ne på ho­ve­d­et. Hun går til top­che­fen. Og snart er Mo­gens smidt på po­r­ten, mens Clau­dia selv er Ener­gre­ens nye ’che­fad­vo­kat’.

I den la­ve­re en­de af rangsti­gen sa­et­ter den ny-løslad­te bil­me­ka­ni­ker Ni­cky bå­de sin egen, ka­e­re­stens og ba­by-søn­nes sik­ker­hed på spil, da han be­gyn­der at stja­e­le luksus­bi­ler for den ser­bi­ske ma­fia.

Det vir­ker må­ske som en stor mund­fuld i et en­kelt af­snit. Men tak­ket va­e­re ma­nuskrip­tets lo­gi­ske og dy­na­mi­ske op­byg­ning og den stilsik­re in­struk­tion af Per Fly, der står bag de to før­ste af­snit, bi­be­hol­des over­blik­ket. Og trods det kom­plek­se op­la­eg, spør­ger man al­drig sig selv ’Hov, hvad ske­te der egent­lig der?’. Hi­sto­ri­en fly­der na­tur­ligt, og vi fly­der vel­vil­ligt med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.