Spar pen­ge på vi­nen

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

BAG-IN-BOX Bag-in-Box vi­ne – i dag­lig ta­le of­te kaldt BiB-vi­ne - kan her ef­ter en kost­bar ju­le­må­ned va­e­re en god må­de at spa­re pen­ge på og al­li­ge­vel få god dag­lig­vin på bor­det. Be­spa­rel­sen for en tre li­ters Bag-inBox, hvis ind­hold jo sva­rer til fi­re al­min­de­li­ge fla­sker vin, er of­te om­kring 25 pct. Det vil si­ge, at man får den fjer­de fla­ske ’gra­tis’.

Des­u­den er det godt for mil­jø­et at sen­de vi­nen i skibscon­tai­ne­re og så af­tap­pe den på kar­to­ner her i Dan­mark. Der­ved bli­ver ud­s­lip­pet af CO2 langt min­dre, end hvis man trans­por­te­re­de vi­nen i tun­ge glas­fla­sker over den hal­ve ver­den.

Bå­de ud­val­get og kva­li­te­ten af BiB-vi­ne­ne er i de se­ne­re år for­bed­ret va­e­sent­ligt. Det er en ud­vik­ling, so­me er sket i takt med den sti­gen­de ef­ter­spørgsel på go­de dag­lig­dags­vi­ne.

Det er en rig­tig god idé at kik­ke på da­to­ma­er­k­nin­gen, når du kø­ber vi­nen.

BiB-vi­nen kan hol­de sig frisk i cir­ka et år ef­ter, at den er tap­pet på kar­to­nen – og i godt fi­re uger, ef­ter det før­ste glas er ska­en­ket, for­ud­sat at den åb­ne BiB-vin op­be­va­res i kø­le­ska­bet.

For­hand­ler:

2013 Ca­ber­net Sa­u­vig­non

Gal­lo fa­mily Vi­ny­ards, Ca­li­for­nia, USA.

Kom­men­tar:

Ve­leg­net til:

Pris pr. 3 li­ter BiB:

For­hand­ler:

2014 Shiraz, The Aus­sie Bag

South Ea­stern Au­stra­lia.

Kom­men­tar:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.