’Det var ik­ke så smart, da jeg kom til at sky­de Aa­ge i ma­ven med et jagt­ge­va­er’

BT - - WEEKEND -

IN­TER­VIEW på ... Ing­vald Lie­ber­kind. Det var lø­dig, un­der­hol­den­de kul­tur- el­ler i det­te til­fa­el­de na­tur­for­mid­ling på tv. Det var nok der, ki­men blev lagt til at vil­le ar­bej­de med tv-me­di­et. Jo­hn: Da jeg var barn, var jeg me­get mis­un­de­lig på Er­ling Bund­gaard. Det var nok der, ki­men blev lagt til at vil­le ar­bej­de med tv-me­di­et. Aa­ge: Når jeg hol­der fe­rie, fo­re­går det i ... magi­ster­for­e­nin­gens som­mer­bo­lig i Blåvands­huk. Så får jeg for­be­redt det na­e­ste sko­le­år og må­ske skre­vet et par ar­tik­ler til Magi­ster­bla­det og Skalk. Jeg er ik­ke så me­get sol­men­ne­ske, men jeg hol­der me­get af at sop­pe lidt. Det er så dej­ligt for­fri­sken­de! Når Jo­hn hol­der fe­rie, sma­ek­ker han Lin­da og un­ger­ne ind i bi­len og kø­rer af sted syd­på. Det er ik­ke altid til at fin­de ud af, hvor de har va­e­ret hen­ne, men de er som re­gel hjem­me to-tre uger se­ne­re. På na­er i ‘96, hvor Aa­ge måt­te hen­te dem midt i au­gust i Wa­les. Aa­ge: Det største øje­blik i mit liv var, da ... jeg fik lej­lig­hed til at spil­le ’li­ve’ i Mey­er­heims med or­ke­ste­ret og su­percroo­ne­ren De­rek Jo­hn­ston med de 18 ae­g­te­ska­ber bag sig og ’still go­ing strong’. Jo­hn: Da jeg fik lej­lig­hed til at spil­le li­ve i Darmstadt Hal­le med De­ad Fish og su­per­heavy­me­talsan­ge­ren De­ad, med de 18 ae­g­te­ska­ber bag sig, og “still go­ing strong”. Aa­ge: Det bed­ste råd, jeg kan gi­ve til en per­son på 18 år er: Følg di­ne drøm­me, og­så selv om du ik­ke aner, hvad f.. du har gang i. An­dre kal­der os for en ’gak­ket’ duo, men ... egent­lig er vi jo ba­re to tv-jour­na­li­ster. Vi er dog selv­føl­ge­lig og­så gla­de, hvis nog­le skul­le fin­de os un­der­hol­den­de el­ler de­ci­de­ret mor­som­me. Vi be­gynd­te i 1986 med Ung-TV, for­di ... det var Magi­ster­for­e­nin­gen, der greb chan­cen, da Ka­nal 2, Danmarks før­ste pri­va­te tv-ka­nal, så dagens lys. Her var chan­cen for at pro­du­ce­re no­get op­ly­sen­de fjern­syn for un­ge men­ne­sker, og det blev så til Ung-TV. Før­ste kun med Aa­ge som va­ert, men vi fandt hur­tigt ud af at til­fø­je Jo­hn for at pep­pe det lidt op. Aa­ge: Mi­ne man­ge år som la­e­rer i lit­te­ra­tur har la­ert mig ... ja tysk og hi­sto­rie er det nu me­re kor­rekt, på Ef­ter­sla­eg­tens Gym­na­si­um. Og det har la­ert mig, at det kan va­e­re en udfordring at gø­re de un­ge i dag in­ter­es­se­re­de i lit­te­ra­tur. Der­for Ung-TV: un­der­hol­den­de, op­ly­sen­de kul­tur-tv til un­ge men­ne­sker. Der går ond­s­in­de­de ryg­ter om, at Jo­hn ... alt­så ja, at Aa­ge skul­le ha­ve byg­get Jo­hn ne­de i sin mors ka­el­der, og at Jo­hns in­tel­lek­tu­el­le ka­pa­ci­tet skyl­des, at den ene­ste hjer­ne, Aa­ge kun­ne fin­de til sit pro­jekt, var en fem-årig drengs, som på tragisk vis var kørt galt sam­men med sin mor. Det vil vi ger­ne kraf­tigt af­vi­se. De sid­ste man­ge år har vi ... Aa­ge har fort­sat sit ar­bej­de på Ef­ter­sla­eg­tens Gym­na­si­um, mens Jo­hn blandt an­det ar­bej­der som tra­e­ner for Gen­tof­te-Van­ge­de Idra­ets­klubs pus­lin­ge fod­bold­hold. Og som lyd­mand på teg­ne­film. Jo­hn: Det bed­ste, jeg ved, er at ... få is. Det va­er­ste jeg ved er ... ik­ke at få is. Aa­ge: Det bed­ste, jeg ved, er at... at for­mid­le tungt el­ler lø­digt kul­tu­relt stof på en un­der­hol­den­de må­de. Det sjove ved skjult ka­me­ra er ... skjult ka­me­ra, can­did ca­me­ra er jo un­der­hol­den­de, men og­så en slags le­ven­de an­tro­po­lo­gi el­ler so­cio­lo­gi i den må­de, som det vi­ser os no­get om vo­res men­ne­ske­li­ge re­ak­tions­møn­stre. Vi bli­ver ra­sen­de, når ... vi vil no­get for­skel­ligt. Aa­ge kan f.eks. godt bli­ve lidt ir­ri­te­ret, når Jo­hn er lidt di­stra­et og har sva­ert ved at fo­ku­se­re, men det går hur­tigt over igen. Jo­hn bli­ver al­drig ra­sen­de. Vi for­try­der, at vi al­drig ... er kom­met af sted på vo­res rej­se jor­den rundt for at vir­ke­lig­gø­re vo­res gam­le drøm: en tv-se­rie om Jor­den i 448 af­snit. Men nu skal det va­e­re. Vi for­try­der og­så, at vi ik­ke har haft så me­get tid til at kom­me ud at mø­de vo­res pu­bli­kum på det se­ne­ste, men nu ska’ det va­e­re. Det er upas­sen­de, når ... Jo­hn bru­ger ban­de­el­ler sjo­f­le ord på ska­er­men el­ler li­ve. Men det sker dog sta­dig af og til. Vi kan kom­me til at tu­de over ... Jo­hn er me­get et fø­lel­ses­men­ne­ske og kan gra­e­de over det mest ut­ro­li­ge: Bor­te med Bla­e­sten, spildt mil­ks­ha­ke, etc., etc. Aa­ge gra­e­der me­get sja­el­dent, of­fent­ligt. Vi har va­e­ret me­get hel­di­ge, når det ga­el­der ... at mø­de hin­an­den og vo­res sø­de, sø­de pu­bli­kum gen­nem åre­ne. Jo­hn: Det er vig­tigt ik­ke at va­e­re for barn­lig for­di ... øh, hvad me­ner du? Aa­ge: En god pi­be to­bak er ... en li­se for sja­e­len. Hvem er Li­se? Ro­lig nu Jo­hn, jeg si­ger ba­re, at der er no­get be­ro­li­gen­de ved at ha­ve pi­ben i mund­vi­gen. Det er dog man­ge år si­den, der har va­e­ret to­bak og ild i den. Jo­hn: Aa­ge kan godt li­de Li­se! Ro­lig nu Jo­hn. Aa­ge og Li­se, Aa­ge og Li­se... Jo­hn! He he he....

Jo­hn: Jeg el­sker at spi­se ... ja, det gør jeg. I vir­ke­lig­he­den op­tra­e­der an­dre som os un­der da­ek­nav­ne ... vi har da haft den me­get flat­te­ren­de op­le­vel­se, at folk har sendt os foto af an­dre, der kla­e­der sig ud som os og op­tra­e­der som os, men det er jo ba­re en ca­deau. Jo­hn: Det at va­e­re i glar­mester­la­e­re var .... ik­ke li­ge mig. Med glas og spl­in­ter, og ...det he­le... Jo­hn: Når jeg er sam­men med mi­ne to søn­ner ... la­ver vi dit og dat, mest dat, men og­så lidt dit, og spi­ser is. Men nu er Jo­hns dren­ge ved at va­e­re så sto­re, at de ik­ke rig­tig gi­der le­ge med ham, det er lidt trist, der.... Jo­hn: Min ko­ne er ... ja Lin­da er jo fan­ta­stisk, og hjem­me­gå­en­de hus­mor, og ho ho, og der­med ....

Aa­ge: Ja, ro­lig nu, Jo­hn.

BLÅ BOG Duo­en Jo­hn & Aa­ge be­står af Mor­ten Lorentzen (Jo­hn) (f. 1960) dansk sku­e­spil­ler, ko­mi­ker og in­struk­tør og Povl Erik Car­sten­sen (Aa­ge) (f. 1960 i Van­ge­de) der er dansk stan­dupko­mi­ker, for­fat­ter, over­sa­et­ter og ja­zzmu­si­ker. Mor­ten Lorentzen (tv) er og­så kendt som in­struk­tør af ju­le­ka­len­de­ren Gu­fol myste­ri­et og Jul på Vester­bro. Han er søn af den dan­ske kom­po­nist Bent Lorentzen. Jo­hn & Aa­ge var va­er­ter på Ka­nal 2s Ung-TV (1986-1988). Pro­gram­met er se­ne­re ble­vet ud­gi­vet med suc­ces på VHS af Nor­disk Film i 1990, og på dvd i 2004. Des­u­den ud­gav de i 1988 fil­men Hul­ler i sup­pen med en god gang pra­cti­cal jo­kes for skjult ka­me­ra i Kø­ben­havn. Povl Erik Car­sten­sen er des­u­den en ha­bil ja­zz-kon­tra­bas­sist, der bl.a. har ind­spil­let med Fredrik Lun­din, og så har han skre­vet syv bø­ger bl.a. ’Hvor­dan man over­le­ver sin ko­nes gravi­di­tet’ – sam­men med Tho­mas Wivel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.