Den bed­ste an­greb­s­trio

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FIk­ke så ma­er­ke­ligt, at ANTASTISK PRA­E­STA­TION, DREN­GE! jeg ik­ke kan få spil­le­tid.’

Så­dan skrev Sto­ke-an­gri­be­ren Pe­ter Crouch på Twit­ter kort ef­ter, at hans hold hav­de vun­det med 4-3 ude over Ever­ton i det, jeg uden at tø­ve vil kal­de sa­e­so­nens bed­ste kamp i Pre­mi­er Le­ague. Crouch slut­te­de sit twe­et med en og en gra­e­den­de smiley.

Li­ge nu er Pe­ter Crouch ska­det, men al­le­re­de i lø­bet af ef­ter­å­ret stod det klart, at den su­ve­ra­ent mest scoren­de Sto­ke-spil­ler set over de se­ne­ste fi­re sa­e­so­ner var ude af stand til at spil­le sig på første­hol­det, og det sam­me har el­lers etab­le­re­de an­gri­ber­nav­ne som Jo­nat­han Wal­ters og Ma­me Biram Diouf måt­tet kon­sta­te­re. I sid­ste sa­e­son la­ve­de Crouch, Wal­ters og Diouf til­sam­men 28 mål, men li­ge nu er dø­ren til start­plad­ser­ne i Sto­kes angreb godt og grun­digt luk­ket i.

Det skyl­des en schweizer, en østri­ger og en spa­ni­er. Xher­dan Shaqi­ri, Marko Ar­nau­tovic og Bo­jan Kr­kic. Li­ge nu den bed­ste an­greb­s­trio i Pre­mi­er Le­ague. FRA BE­GYN­DEL­SEN AF sa­e­so­nen stod det el­lers ik­ke skre­vet no­gen ste­der, at net­op dis­se tre vil­le kom­me til at be­gej­stre alt og al­le i en­gelsk fod­bold, for nok hav­de de tre her­rer hver sit sto­re po­ten­ti­a­le, men de hav­de og­så hver for sig haft no­to­risk sva­ert ved at le­ve op til det. I Sto­kes pre­mi­e­re­kamp var der så­le­des in­gen af dem, der var i trup­pen, og man skul­le helt hen til ok­to­ber, før de al­le tre var i Sto­kes star­top­stil­ling. Det var de så i en pe­ri­o­de på de tre po­si­tio­ner bag­ved den fy­sisk sta­er­ke Jo­nat­han Wal­ters, med Shaqi­ri til høj­re, Ar­nau­tovic til ven­stre og Bo­jan i 10’er po­si­tio­nen li­ge bag Wal­ters.

Det gik så­ma­end ud­ma­er­ket, men det var først i kam­pen mod Man­che­ster Ci­ty, at Sto­ke-ma­na­ger Mark Hug­hes for al­vor fandt de vi­ses sten. Her ba­en­ke­de han nem­lig Wal­ters og lag­de Bo­jan frem som ha­en­gen­de forward, så Shaqi­ri, Bo­jan og Ar­nau­tovic for før­ste gang ud­gjor­de en de­ci­de­ret an­grebs-trio med en lø­be­sta­erk tre-mands-midt­ba­ne bag sig. Så klik­ke­de det for al­vor. Sto­ke ud­spil­le­de na­er­mest Man­che­ster Ci­ty og vandt på to Ar­nau­tovic-scor­in­ger en sten­sik­ker sejr på 2-0 i en af Sto­kes bed­ste kam­pe si­den op­ryk­nin­gen til Pre­mi­er Le­ague i 2008.

I den for­løb­ne juleu­ge har ’The Pot­ters’ le­ve­ret to lig­nen­de pra­e­sta­tio­ner, først da Man­che­ster Uni­ted blev be­sej­ret med 2-0 på mål af Bo­jan og Ar­nau­tovic, og der­na­est da Ever­ton blev slå­et 4-3, blandt an­det på to mål af Xhaki­ri og et sent sej­rs­mål af Ar­nau­tovic. I al­le tre kam­pe har den uma­ge front­duo na­er­mest dre­vet de­res mod­stan­de­re til van­vid. SJOVT NOK ER der man­ge fa­el­le­stra­ek ved de tre Sto­ke-es­sers kar­ri­ere­for­løb. De har al­le haft sva­ert ved at le­ve op til de­res pra­e­di­kat som vi­dun­der­børn og op­le­vet ad­skil­li­ge ufor­lø­ste år, hvor­ef­ter de har få­et de­res fod­bold­liv på ret køl i Sto­ke. Af al­le ste­der.

Østrig­ske Marko Ar­nau­tovic var kun 20 år, da José Mourin­ho hen­te­de ham til In­ter på en le­je­af­ta­le. ’Mou’ hav­de hørt om ta­len­tet og skul­le li­ge tjek­ke det ud, men end­te med at sen­de Ar­nau­tovic vi­de­re med en be­ma­er­k­ning om, at han op­før­te sig som et lil­le barn. Si­den har Ar­nau­tovic kaempet med et tvivl­s­omt ima­ge, hvil­ket be­tød, at han i en pe­ri­o­de var ude­luk­ket fra lands­hol­det. I som­me­ren 2013 hen­te­de Sto­kes nye ma­na­ger, Mark Hug­hes, det util­pas­se­de ta­lent til Sto­ke, hvor han virkelig har fun­det sig selv. SOM­ME­REN EF­TER AN­KOM Bo­jan Kr­kic så. Bo­jans hi­sto­rie er nok kendt af de fle­ste, for han var ud­råbt til det må­ske største ta­lent no­gen­sin­de i FC Bar­ce­lo­na – på li­nie med Lio­nel Messi. 20. ok­to­ber 2007 sad jeg på El Madri­gal og så Bo­jan sco­re mod Vil­lar­re­al. Der­med blev han den yng­ste mål­skyt­te i Barcas hi­sto­rie.

Lyn­hur­tigt blev han fast mand un­der Frank Ri­j­kaard, men un­der Pep Gu­ar­di­o­la gik den ik­ke, og ef­ter nog­le rod­lø­se sa­e­so­ner hen­te­de Mark Hug­hes Bo­jan til Sto­ke. Her spil­ler han sin bed­ste fod­bold i åre­vis – li­ge nu fra en po­si­tion helt frem­me, hvor­fra han fal­der ned i ba­nen og kre­e­rer Sto­kes spil med sin yp­per­li­ge tek­nik og si­ne vi­sio­ner. OG­SÅ EN SPIL­LER som Xher­dan Shaqi­ri har for­søgt sig på en af spil­lets største adres­ser. Fra som­me­ren 2012 og to et halvt år frem var han nem­lig til­knyt­tet Bay­ern Mün­chen, og selv om den lil­le schweizer ik­ke var en de­ci­de­ret fi­a­sko i Mün­chen, for­må­e­de han dog al­drig at le­ve op til sit til­navn som ’Al­per­nes Messi’.

Et skif­te til In­ter var hel­ler in­gen god idé, og så hen­te­de Mark Hug­hes den fi­nur­li­ge drib­ler til Sto­ke for 12 mil­li­o­ner pund, hvil­ket gjor­de ham til Sto­kes dy­re­ste spil­ler no­gen­sin­de. Som de an­dre to har Shaqi­ri li­ge skul­let bru­ge lidt tid på at vaen­ne sig til en­gelsk fod­bold, men i man­da­gens kamp mod Ever­ton gav han man­ge prø­ver på sit unik­ke ta­lent, blandt an­det med sit for­nem­me lob til 2-1. Et mål der al­le­re­de nu kan­di­de­rer til ’Årets mål’ i en­gelsk fod­bold.

Som man kan af­la­e­se af de oven­stå­en­de mi­ni-po­rtra­et­ter af Ar­nau­tovic, Bo­jan og Shaqi­ri, skal Sto­ke-ma­na­ger Mark Hug­hes ha­ve me­get af aeren for, at de nu ser ud til at ind­fri de­res po­ten­ti­a­le. Til gla­e­de for sig selv og for Sto­ke, som tak­ket va­e­re de tre mu­ske­te­rer har vendt en elen­dig sa­e­son­start til en pla­ce­ring i Pre­mi­er Le­agu­es bed­ste halv­del og en se­mi­fi­na­le­plads i Liga Cup’en.

Så må Pe­ter Crouch ba­re le­ve med, at han ik­ke la­en­ge­re kan kom­me på hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.