Et langt hop ud i men­ne­ske­ha­vet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SU­VE­RA­EN Det vid­ste den sloven­ske ski­hop­per uden tviv­len ef­ter gårs­da­gens an­det hop i den tra­di­tions­ri­ge nytårs­kon­kur­ren­ce i Gar­mi­sch-Par­tenkir­chen.

Her sva­e­ve­de han su­ve­ra­ent la­engst af al­le ned mod de 30.000 til­sku­e­re 136 me­ter kom vin­de­ren ud på.

»Det var et af mi­ne bed­ste hop no­gen­sin­de,« som Pe­ter Prevc sag­de på det ef­ter­føl­gen­de pres­se­mø­de.

Od­dse­ne var i for­vej­en i bund på den 23-åri­ge slo­ve­ner, og han le­ve­de uden pro­ble­mer op til fa­vo­ritva­er­dig­he­den med stor af­stand til de na­er­me­ste for­føl­ge­re.

Pe­ter Prevc score­de 272,2 po­int for si­ne to hop.

På an­den- og tred­je­plad­sen fik nor­ske Kenneth Gang­nes 260,1 po­int og ty­ske Se­ve­rin Fre­und 256,8 po­int. Fø­rer fi­re­bak­ke­tur­ne­rin­gen Pe­ter Prevc har va­e­ret lidt af en hop­sen­sa­tion på det se­ne­ste, og med sej­ren ud­byg­ge­de han så­ma­end sin al­le­re­de etab­le­re­de fø­ring i Wor­ld Cup. Han over­tog og­så før­ste­plad­sen i nytå­rets fi­re­bak­ke-tur­ne­ring, hvor Gar­mi­sch-Par­tenkir­chen ud­gjor­de an­det ka­pi­tel.

Her hop­per ver­den­se­li­ten i mor­gen vi­de­re i Inns­bruck. Su­ve­ra­e­ne Pe­ter Prevc ser ik­ke no­gen grund til at slap­pe af.

»Jeg må fort­sa­et­te så godt, jeg kan. Jeg skal sta­dig va­e­re an­grebs­hu­mør,« sag­de han til ty­ske ZDF ef­ter sej­ren.

TO AF FI­RE HOP-KON­KUR­REN­CEN I Gar­mi­s­chPar­tenkir­chen var den an­den i fi­re­bak­ke-tur­ne­rin­gen. De to sid­ste er i Østrig: 29. DE­CEM­BER: Ober­st­dorf – vin­der blev Se­ve­rin Fre­und (Tys­kland) 1. JA­NU­AR: I Gar­mi­sch-Par­tenkir­chen – vin­der blev Pe­ter Prevc (Slove­ni­en) 3. JA­NU­AR: I Inns­bruck 6. JA­NU­AR: I Bi­s­chofsho­fen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.