Vi­borg-boss får travlt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NYTÅRS­BOM­BE Den hav­de Mor­ten Jen­sen ik­ke li­ge set kom­me.

»Nej, det hav­de vi godt nok ik­ke reg­net med. Det var en stor over­ra­skel­se for mig.«

»Jeg vil si­ge det sam­me, som jeg sag­de til Ole: ’Li­vet er ind­ret­tet så­le­des, at der in­di­mel­lem duk­ker nog­le mu­lig­he­der op, som man har pligt til at vur­de­re.’ Og Ole har vur­de­ret, at her var en mu­lig­hed, han vil­le for­føl­ge. Og det er han i sin go­de ret til,« un­der­stre­ger Mor­ten Jen­sen og til­fø­jer:

»Jeg hav­de da hå­bet, at vo­res rej­se sam­men var ble­vet la­en­ge­re. Men der er in­gen her­fra.«

Når di­rek­tø­ren man­dag re­tur­ne­rer til kon­to­ret ef­ter en min­dre nytårs­fe­rie, bli­ver jag­ten på Ole Ni­el­sens af­lø­ser in­ten­si­ve­ret. Sig­te­kor­net er dog end­nu ik­ke indstil­let på en be­stemt pro­fil.

»Nej, dér er vi end­nu ik­ke. Det er jo en udfordring, vi først for ny­lig er ble­vet be­kendt med. Vi har valgt li­ge at bru­ge et par da­ge på at ta­ge Oles far­vel til ef­ter­ret­ning. Vi kig­ger in­dad og skal li­ge fin­de ud af, hvad det na­e­ste skridt er for os. Men vi har da nog­le tan­ker, og dem skal vi ar­bej­de vi­de­re på, når vi kom­mer i gang igen på man­dag. Men nej, Vi er ik­ke li­ge ved at luk­ke en af­ta­le med en ny sport­s­di­rek­tør.« In­gen pa­nik før trans­fer­vin­du­et Ole Ni­el­sen, der kom til Vi­borg FF fra Søn­derjy­ske i som­me­ren 2014, kun­ne vel na­ep­pe ha­ve valgt et va­er­re tids­punkt at for­la­de sku­den på. Om få da­ge åb­ner trans­fer­vin­du­et, og det er i den­ne pe­ri­o­de, at der for al­vor er brug for en sport­s­di­rek­tør.

Men der er in­gen pa­nik i Vi­borg FF, selv om man pt. står uden køb­mand.

»Med al respekt så har jeg tid­li­ge­re selv stå­et for den del. Der er og­så an­dre i or­ga­ni­sa­tio­nen, der kan hja­el­pe til. Det er en op­ga­ve, der skal lø­ses, og den får vi løst,« forta­el­ler Mor­ten Jen­sen, der for­ven­ter en del ak­ti­vi­tet i ja­nu­ar – sport­s­di­rek­tør el­ler ej.

»Der kom­mer til at ske no­get. Men hvad det bli­ver er for tid­ligt at si­ge. Men der sker no­get. Det er vo­res kla­re for­vent­ning.«

Op­ryk­ker­ne over­vin­trer på en 10. plads i Su­per­liga­en med 11 po­ints mar­gin ned til Ho­bro un­der nedryk­nings­stre­gen. Vi­borg åb­ner for­å­ret 28. fe­bru­ar mod FC Nord­s­ja­el­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.