En af dis­se tre vin­der BT Guld

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OM EN UGE ud­de­ler jeg i Boxen i Her­ning pri­sen på 25.000 kro­ner til vin­de­ren af BT Guld. Det ser jeg frem til. For det er en pris, der er me­get me­re end de ra­re pen­ge. Den er li­ge så me­get en enorm an­er­ken­del­se fra kol­le­ga­er­nes si­de. Det er nem­lig – som altid – en jury be­stå­en­de af 40 dan­ske to­pi­dra­ets­folk, der har stemt og be­stemt, hvem der skal vin­de BT Guld.

Og vi kan i dag af­slø­re hvil­ke tre kan­di­da­ter, der har få­et flest stem­mer og der­med får plads på sce­nen i Her­ning ved det sto­re show Sport 2015, som sen­des på DR.

Det bli­ver så­le­des en­ten René Hol­ten Poul­sen, Ma­ja Alm el­ler Fre­de­rik An­der­sen, der lø­ber med tit­len som vin­der af BT Guld.

Jeg var i lø­bet af ju­len i kon­takt med dem al­le tre og blev glad for at ma­er­ke be­tyd­nin­gen af, at kol­le­ga­er­ne i så stor stil har la­det stem­mer­ne fal­de net­op på dem.

René Hol­ten Poul­sen er no­mi­ne­ret for sit dob­bel­te ver­dens­mester­skab ved VM i Ita­li­en i au­gust. Her vandt han bå­de guld på 500 og 1000 me­ter i en­er­ka­jak. Det var en hi­sto­risk sta­erk pra­e­sta­tion af René Hol­ten Poul­sen, der er blandt de var­me­ste bud på olym­pisk me­dal­je i Rio til som­mer.

Ma­ja Alm kan pra­le af he­le tre ver­dens­mester­ska­ber i 2015 i ori­en­te­rings­løb. Hun ik­ke ba­re vandt sin in­di­vi­du­el­le sprint­di­sci­plin. Hun var og­så en del af to dan­ske sta­fet­guld, nem­lig i sprint mix og kvin­der­nes sta­fet.

Og den tred­je fi­na­le­del­ta­ger er alt­så is­ho­ck­ey­må­l­mand Fre­de­rik An­der­sen, der i 2015 fik sit ab­so­lut­te gen­nem­brud i ver­dens sta­er­ke­ste is­ho­ck­ey­liga, NHL, hvor han hav­de en af liga­ens hø­je­ste red­nings­pro­cen­ter og var det kla­re første­valg i må­let hos Ana­heim Ducks, der nå­e­de se­mi­fi­na­ler­ne i kam­pen om Stan­ley Cup-tro­fa­e­et.

Jeg sy­nes, det er en flot trio, der der­med har skilt sig ud.

Gla­ed jer til i den kom­men­de uge her og på bt.dk at få en me­re ind­gå­en­de pra­e­sen­ta­tion af de tre sport­s­folk.

DE HAR STEMT

FOD­BOLD:

Ni­ck­las Bendt­ner, Wil­li­am Kvist, Chri­sti­an Erik­sen, Kas­per Sch­mei­chel, Erik Svi­at­chen­ko, Lars Ja­cob­sen, Na­dia Na­dim

Hans Lind­berg, Nik­las Lan­din, René Toft Han­sen, Ann Gre­te Nør­gaard, Li­ne Jør­gen­sen

Mi­cha­el Mør­køv, Chris An­ker Sø­ren­sen, Jakob Fuglsang, Mi­cha­el Val­gren Jan­nik Han­sen, Frans Ni­el­sen, Lars El­ler Lot­te Fri­is, Je­a­net­te Ot­te­sen, Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen Chri­stin­na Pe­der­sen, Jan Ø. Jør­gen­sen Marco Sø­ren­sen Kas­per Wint­her Jør­gen­sen

Ni­cki Pe­der­sen, Ni­els-Kri­sti­an Iver­sen Ni­co­le Lar­sen, Thor­b­jørn Ole­sen Ab­di Hakim Ulad, Sa­ra Slott Pe­ter­sen

René Hol­ten Poul­sen Pa­tri­ck Ni­el­sen Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki Jo­nas War­rer, Jo­nas Høgh-Chri­sten­sen Mark O. Mad­sen Mi­cha­el Ma­ze An­na Ka­sprzak

HÅND­BOLD:

CYK­LING:

IS­HO­CK­EY: SVØM­NING:

BAD­MIN­TON: MO­TOR­SPORT: RO­NING: SPE­EDWAY: GOLF: AT­LE­TIK: KANO OG KA­JAK: BOKS­NING: SEJLSPORT: BRYD­NING: RID­NING:

TEN­NIS:

BORD­TEN­NIS:

SÅ­DAN UD­DE­LES BT GULD: Re­dak­tio­nen på BT ud­va­el­ger 10 pra­e­sta­tio­ner, som har skilt sig ud i året, der gik. Det ske­te midt i novem­ber. Der­for var ver­dens­me­ster i La­ser Ra­di­al, An­ne Ma­rie Rin­dom, ik­ke med i be­tragt­ning.

Vi har ik­ke kun haft et øje på, hvem der vandt gul­det rundt om­kring. Vi har og­så haft et øje for, hvem det var, der virkelig hen­ryk­ke­de os, og hvem, der må­ske ik­ke har vun­det, men som vi al­li­ge­vel me­ner har pra­este­ret no­get ek­stra­or­di­na­ert i me­get sto­re sports­gre­ne.

De 40 med­lem­mer af jury­en gi­ver her­ef­ter hen­holds­vis tre, to og et po­int til de­res tre fa­vo­rit­ter blandt de 10. Man kan og­så, hvis man fø­ler for det, selv spil­le én kan­di­dat ind og gi­ve den­ne po­int. Det har nog­le af jury­med­lem­mer­ne og­så gjort i år.

Vin­de­ren kå­res ved Sport 2015 i Her­ning. Showet kan ses di­rek­te på DR1 klok­ken 21.00 lør­dag 9. ja­nu­ar.

BENJA­MIN MUNK LUND, BTS SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.