SPRINGBRAET TIL F

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DE NYE STJER­NER Hvis der er no­get, slut­run­der kan, er det at ska­be nye stjer­ner. Ta­enk ba­re til­ba­ge på James Rod­ri­gu­ez ved se­ne­ste VM, Ma­rio Ba­lo­tel­li ved EM i 2012 og Tho­mas Mül­ler ved VM i 2010. In­gen af dem var etab­le­re­de ver­dens­stjer­ner, da de trå­d­te ind i slut­run­den. Men da den var for­bi, var de­res nav­ne på al­les la­e­ber, li­ge­som dø­ren med ét stod åben til samt­li­ge stor­klub­ber i Eu­ro­pa.

Vi ken­der al­le de helt sto­re stjer­ner ved som­me­rens slut­run­de i Frank­rig. Cri­sti­a­no Ro­nal­do, Ro­bert Lewan­dowski, Paul Pog­ba, Zla­tan Ibra­him­ovic og man­ge an­dre. Men hvem ud­nyt­ter EM til at krav­le et par trin op ad sti­gen? Derop hvor bå­de pen­ge og stjer­ne­sta­tus sid­der løst.

BT gi­ver 10 bud på, hvem der bru­ger som­me­ren til at flyt­te sig fra kulis­sen og helt frem på fod­bol­dens ver­dens­sce­ne.

De fran­ske va­er­ter lig­ner ef­ter­hån­den en af EMs helt sto­re fa­vo­rit­ter – ik­ke mindst på grund af An­to­i­ne Gri­ez­mann. Den tek­nisk bril­lan­te of­fen­siv­spil­ler har haft en frem­ra­gen­de halvsa­e­son i Spanien, men han sva­e­ver fort­sat en smu­le un­der ra­da­ren, for­di han ik­ke spil­ler i en af Eu­ro­pas al­ler­stør­ste klub­ber.

Det kan han me­get vel gø­re ef­ter et EM, hvor sto­re de­le af det fran­ske spil kom­mer til at gå igen­nem hans kant. I Gri­ez­mann og Ant­ho­ny Mar­ti­al fra Man­che­ster Uni­ted har va­er­ter­ne to kan­ter, der kan do­mi­ne­re lands­holds­fod­bol­den i Eu­ro­pa i man­ge år frem­over. De kan pas­sen­de be­gyn­de på hjem­me­ba­ne til som­mer. Få hav­de hørt om Jo­hn Sto­nes for ba­re et halvt år si­den. Men så ind­led­te Chel­sea en af som­me­rens største og la­eng­ste trans­fer­sa­ga­er. Klub­ben fik ham dog ik­ke. Og det har va­e­ret til at se på de snart de­tro­ni­se­re­de en­gel­ske me­stre. Sto­nes er et af de største for­svarsta­len­ter, den hvi­de lands­hold­strø­je la­en­ge har set, og han lig­ner li­ge nu et sik­kert kort i den en­gel­ske star­top­stil­ling. Fy­sisk er Ever­ton-spil­le­ren ik­ke no­get uni­kum, men han er hur­tig, og så kan han no­get, en­gel­ske for­svars­spil­le­re sja­el­dent kan: Han kan rent fak­tisk spil­le fod­bold.

Bliv ik­ke over­ra­sket, hvis EM bli­ver Jo­hn Sto­nes’ helt sto­re in­ter­na­tio­na­le gen­nem­brud. De of­fen­si­ve stor­ta­len­ter fal­der ik­ke over hin­an­den i Ita­li­en. I hvert fald ik­ke som de gjor­de, den­gang Vi­al­li, Ra­va­nel­li, Zo­la, Bag­gio og Del Pi­ero hu­se­re­de i støv­lelan­det. Men må­ske er der al­li­ge­vel lidt flair på vej midt i al­le de brølstaerke mid­ter­for­sva­re­re og midt­ba­ne­mo­to­rer.

Loren­zo In­sig­ne har gan­ske vist end­nu ik­ke slå­et sit navn fast på An­to­nio Con­tes lands­hold. Men det kan me­get vel ske i lø­bet af for­å­ret. Napoli-spil­le­ren er et af øje­blik­kets var­me­ste nav­ne i Se­rie A grun­det en skøn kom­bi­na­tion af fart, kre­a­ti­vi­tet og skud i støv­ler­ne. Alt det­te er man­gelva­rer på det ita­li­en­ske lands­hold, så selv­føl­ge­lig skal den nye ynd­ling med til Frank­rig. Og er han først med, kan det bli­ve rig­tig spa­en­den­de. Pa­co hvem, spør­ger du må­ske? Men har du end­nu ik­ke hørt om Pa­co Alca­cer, skal du nok kom­me til det. Va­len­cia-an­gri­be­ren sni­ger sig fort­sat rundt en smu­le un­der ra­da­ren her­hjem­me, men i Spanien er man­den med ni-tal­let ’Talk of the Town’. Med fem mål i ot­te kam­pe blev den ba­re 22-åri­ge an­gri­ber top­sco­rer på Spa­ni­ens vej til EM, og li­ge nu er han med af­stand de for­sva­ren­de me­stres bed­ste bud på en af­lø­ser for de tid­li­ge­re an­grebs­stjer­ner, David Vil­la og Fer­nan­do Tor­res. Spa­ni­er­ne har skre­get på en ny mål­slu­ger i lang tid ef­ter­hån­den. Til som­mer kan han ta­ge skrid­tet helt frem på sce­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.