Et godt og sundt 2016

BT - - INDHOLD -

Drøm­men om for­an­dring le­ver i de fle­ste. Of­te hand­ler det ik­ke så me­get om en grund­la­eg­gen­de util­freds­hed med det liv, vi le­ver, men en lil­le na­gen­de tvivl om det mon kan op­ti­me­res. Nytå­ret er ger­ne ti­den til den slags re­flek­tio­ner. Har jeg den krop, sund­hed, ven­ner, fa­mi­lie el­ler den stress-frie til­va­e­rel­se, som jeg drøm­mer om? Men for­an­drin­ger kom­mer som be­kendt ik­ke af sig selv. Og skal der ska­bes en va­rig for­an­dring, hand­ler det om at fin­de den ret­te mo­ti­va­tion, så man ik­ke ban­ker til­ba­ge i de gam­le møn­stre in­den før­ste uge af ja­nu­ar er om­me. Vi har i den­ne uges ma­ga­sin skabt ram­mer­ne for at kun­ne ki­ck­star­te et sundt 2016 med den ret­te kost og mo­tion. Vi gi­ver dig og­så red­ska­ber til det sto­re kas­se-ef­ter­syn, så din øko­no­mi kan kom­me i top­form. Men som vi og­så skri­ver, er det helt cen­tra­le for mo­ti­va­tio­nen til at ska­be sun­de for­an­drin­ger at fin­de ’me­nin­gen’ med det – og ger­ne gø­re det i fa­el­les­skab med an­dre. God for­nø­jel­se med for­an­drin­ger­ne i 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.