Mad­pak­ken skal sma­ge

BT - - KORT NYT -

Na­e­sten halv­de­len af dan­ske fora­el­dre va­el­ger at pri­o­ri­te­re sma­gen frem for sund­he­den, når de skal smø­re de­res børns mad­pak­ker. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se blandt om­kring 1.000 fora­el­dre med børn i al­de­ren 6-15 år, som YouGov har la­vet for Nest­lé He­alth Ba­ro­me­ter. Tid­li­ge­re tal har vist, at om­kring 85 pro­cent af bør­ne­ne i fol­ke­sko­len får mad­pak­ke med hjem­me­fra, men den­ne un­der­sø­gel­se vi­ser, at kun knap en fjer­de­del af fora­el­dre­ne sam­men­sa­et­ter mad­pak­ken ef­ter sund­hed. »Det er et pro­blem, at bør­ne­ne kom­mer af sted i sko­le med en mad­pak­ke, der ik­ke er sund nok, for med den nye sko­lere­form med lange da­ge og fle­re be­va­e­gel­ses­ti­mer har de brug for ek­stra ener­gi,« si­ger Sus­an­ne Wol­ff, der er sund­heds­chef i Nest­lé. Fir­ma­et har i sam­ar­bej­de med DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet og Steno Di­a­be­tes Cen­ter ind­ledt pro­jekt »He­alt­hy kids« på ot­te sko­ler i fi­re kom­mu­ner. Her skal bør­ne­ne selv va­e­re med til at be­stem­me sko­lens fø­de­va­repo­li­tik, og hå­bet er, at bør­ne­ne med de­res øge­de vi­den og ind­fly­del­se og­så vil va­el­ge sun­de­re mad i mad­pak­ken.

We­e­kend - 02.01.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.