N

BT - - INTERVIEW - Af Mai­se Njor

år det ga­el­der øko­no­misk grå­dig­hed, er der kun den for­skel på ham, der stja­e­ler en gam­mel da­mes ta­ske, og di­rek­tø­ren for et stort fir­ma, der svind­ler med folks pen­ge, at den ge­me­ne tyv er ta­et på sit of­fer – det er ham på top­pen ik­ke, og det kan gø­re det let­te­re,« si­ger Per Fly. Og til­fø­jer, at han ik­ke bry­der sig om, når folk til­eg­ner sig no­get, som de ik­ke har fortjent, el­ler ta­ger den nem­me vej, skr­år over og får me­re, end de­res ind­sats er va­erd. Han har i sin tri­lo­gi ’Ba­en­ken’, ’Ar­ven’ og ’Dra­bet’ be­ska­ef­ti­get sig med for­skel­li­ge lag i det dan­ske sam­fund, og og­så i DRs nye tv-se­rie ’Bed­rag’ føl­ger vi de for­skel­li­ge klas­ser, og hvor­dan der kan va­e­re grå­dig­hed til ste­de hos dem al­le.

Vi sid­der på en fin lil­le re­stau­rant, og der skal va­el­ges no­get at spi­se. Per Fly va­el­ger lak­se­ret­ten, og­så selv om tje­ne­ren be­kym­ret si­ger, at det fak­tisk mest er en for­ret. Man­ge vil­le nok ra­ge til sig, hvis de var ude og spi­se på an­dres reg­ning – og­så selv om de ik­ke var sult­ne. Men Per Fly la­der til at va­e­re så­dan en, der fak­tisk ma­er­ker ef­ter; hvad han har lyst til. Så det bli­ver til en for­ret og vand, mens han fun­de­rer over em­net grå­dig­hed:

»Jeg er sik­ker på, at jeg vil­le ny­de at kø­re en tur i en Tesla til na­e­sten en mil­li­on, men jeg vil­le slet ik­ke bry­de mig om at eje den slags bil. Jeg vil­le fø­le mig so­ci­alt stig­ma­ti­se­ret og va­e­re ban­ge for, hvad folk ta­enk­te om mig, når jeg kør­te rundt i den. Egent­lig er det ma­er­ke­ligt, at jeg har et pro­blem med folk, der kom­mer for nemt til no­get, for min far var køb­mand, og min sto­re­bror har et re­k­la­me­fir­ma og hand­ler med ak­tier, og der hvor jeg er vok­set op i Ski­ve, har folk ge­ne­relt stor respekt for en god han­del. Så det må va­e­re kom­met i de ven­stre­o­ri­en­te­re­de kred­se, jeg fa­er­de­des i, da jeg flyt­te­de hjem­me­fra,« for­kla­rer han.

»Jeg kan ba­re godt li­de at gi’ lidt til­ba­ge, for det gi-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.