Få styr på din øko­no­mi

BT - - SPAR DIG RIG -

• Er der ba­lan­ce mel­lem di­ne ind­ta­eg­ter og ud­gif­ter? Hvor ser du dig selv øko­no­misk om 10 år? Har du en drøm i dag, som du ger­ne vil ha­ve råd til i mor­gen? Det be­gyn­der med fuld­sta­en­dig over­blik over din øko­no­mi. be­gynd al­le­re­de i dag. • Det før­ste du gør er, at la­ve regn­skab for sid­ste år. Når du har over­blik­ket over din gø­ren og la­den sid­ste år kan du la­eg­ge et re­a­li­stisk bud­get. • Hold et øko­no­misk top­mø­de hver må­ned med dig selv el­ler din part­ner. Her kig­ger I på må­ne­den, der er gå­et på net­bank. Brug­te I f.eks. pen­ge sidst på må­ne­den, som i po­ten­ti­elt kun­ne ha­ve spa­ret op i ste­det? På sam­me mø­de plan­la­eg­ger I, hvor­dan na­e­ste må­ned skal se ud. • Hvis du el­sker app’s, kan jeg an­be­fa­le app’en ‘Bud­get’. Den gør det nemt og over­sku­e­ligt at sty­re dit bud­get. Den in­de­hol­der og­så en mas­se små spa­re­tips og enk­le for­kla­rin­ger af øko­no­mi­ske ter­mer. • Der fin­des og­så den app, som hed­der ‘We­e­kly’ fra Jy­ske Bank – den gi­ver uge­over­blik og bøv­ser, hvis du bru­ger for me­get. • Prøv on­li­ne-va­er­k­tø­jet Spi­ir.dk. Spi­ir.dk er en uvil­dig og gra­tis on­li­ne-tjeneste, der gi­ver dig et de­tal­je­ret over­blik over, hvor­dan du bru­ger di­ne pen­ge – og sam­ti­dig kan hja­el­pe dig med et bud­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.