N

BT - - SLANK - Af Lene Hansson

ytår­s­af­ten er for rig­tig man­ge et tids­punkt, hvor der bli­ver gjort sta­tus - over li­vet, kar­ri­e­ren, sund­he­den … og ja, tal­je­må­let. Ja­nu­ar er der­for slan­ke­tid for man­ge af os. I år gi­ver jeg sam­men med Fit-all et bud på en slan­ke­kur, der mind­sker livvid­den, gør ma­ven fla­de­re, gi­ver me­re ener­gi, stør­re velva­e­re og et va­egt­tab på op til to ki­lo om ugen - alt­sam­men med skøn mad i mas­se­vis.

Al­le de sun­de op­skrif­ter i ku­ren er ud­ar­bej­det i et sam­ar­bej­de mel­lem mig og Fit-all.

Ku­ren er sam­men­sat med fo­kus på at spi­se pro­te­in, grønt­sa­ger, frugt, sa­la­ter og kun lidt sti­vel­se fra kar­to­f­ler, pas­ta, ris og kor­n­pro­duk­ter. Ved at spi­se på den må­de, sa­et­tes for­bra­en­din­gen op, da den pri­ma­e­re ener­gi skal hen­tes fra pro­te­i­ner, der kra­e­ver me­re ar­bej­de af krop­pen. Som kvin­de må du hver dag få 1.500 kcal og som mand 1.700 kcal.

Det ga­el­der om at spi­se man­ge grønt­sa­ger. Fak­tisk må du spi­se li­ge­så man­ge grønt­sa­ger, som du har lyst til – men mindst 600 gram om da­gen, og du skal va­el­ge de al­ler­mest vand­hol­di­ge af slagsen, ger­ne med et van­dind­hold på over 85 pct.

Grønt­sa­ger in­de­hol­der ge­ne­relt ik­ke man­ge kal­o­ri­er, og sa­er­ligt de vand­hol­di­ge er la­ve i kal­o­ri­e­ind­hold. De kal­des for nul-kal­o­ri­e­fø­de, da de­res ind­hold af kal­o­ri­er er la­ve­re end det der kra­e­ves af tyg­nin­gen og for­dø­jel­sen af sam­me. Det er blandt an­det grønt­sa­ger som agur­ker, ae­r­ter, po­r­rer, pe­ber­frug­ter, broc­co­li og to­ma­ter.

Hold igen med sti­vel­se

Ska­er ned på de sti­vel­ses­hol­di­ge grønt­sa­ger pri­ma­ert rod­frug­ter - da sti­vel­ses­ind­hol­det øger ma­eng­den af kal­o­ri­er. Skal du spi­se sti­vel­se, så skal det va­e­re fuld­korn – og ik­ke me­re end 50 g om da­gen fra f.eks. rug­brød, fuld­korns­pas­ta, bru­ne ris m.m.

Der er man­ge kal­o­ri­er i fedt­stof­fer, så va­elg de sun­de af slagsen, som er es­sen­ti­el­le for krop­pens funk­tio­ner. Dvs. fedt­stof­fer fra laks og an­dre fe­de fisk, samt avo­ca­do- og oli­veno­lie. Det er vig­tigt med fedt­stof­fer for at kun­ne slan­ke sig ef­fek­tivt. Hol­der vi fedt to­talt ude af ko­sten, går det og­så ud over sund­he­den.

Me­je­ri­pro­duk­ter bør hol­des til et mini­mum, da dit fedt­stof som sagt helst skal kom­me fra fisk og avo­ca­do m.m. og ik­ke fra ani­mal­ske fedt­kil­der i f.eks. ost og ma­elk.

Når du spi­ser mas­ser af grønt­sa­ger, pro­te­in fra fjer­krae, kød og fisk og hol­der dig fra de hur­ti­ge kul­hy­dra­ter gi­ver det dig et stør­re va­egt­tab og en god blod­suk­ker­ba­lan­ce – og det gi­ver mas­ser af ener­gi.

We­e­kend - 02.01.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.