Slan­ke­ku­ren, der

Dår­li­ge va­ner i hver­da­gen er ro­den til al over­va­egt. Der­for er det dem, du skal af med. Så føl­ger ki­lo­e­ne ef­ter

BT - - SLANK - Af Li­ne Fel­holt

Du kan gå på 5:2, low carb el­ler kal­o­ri­e­ta­el­ling – og ta­be dig. Men skal slan­ke­ku­ren hol­de i det lan­ge løb, skal du i ste­det drop­pe de dår­li­ge va­ner. Det er dem, der har gi­vet dig de ek­stra ki­lo.

»For man­ge men­ne­sker be­hø­ver va­egt­tab ik­ke hand­le om at gå på en spe­ci­el kur, men at bry­de med nog­le uno­der, der har sne­get sig ind,« ly­der det kla­re bud­skab fra er­na­e­rings­og mo­tions­eks­pert Mar­tin Kreutzer.

Men hvad vir­ker, og hvad vir­ker ik­ke? For Mar­tin Kreutzer er sva­ret klart. Man skal kig­ge på sin hver­dag. Hvad kan ska­e­res va­ek? Rød­vin ef­ter fyraf­ten, slik hver af­ten til Net­flix, og lidt for me­get sovs og kar­to­f­ler?

»Der er man­ge tom­me kal­o­ri­er gemt i al­le vo­res dår­li­ge va­ner,« på­pe­ger Mar­tin Kreutzer, der rå­d­gi­ver pri­va­te og virk­som­he­der i sund livs­stil og har en for­tid på In­sti­tut for Hu­man Er­na­e­ring på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Tra­e­nings­fy­si­o­log Hen­rik Du­er er stif­ter af Det Dan­ske Va­egt­tabs­re­gi­ster, som ind­sam­ler vi­den om folk, der har op­nå­et sto­re va­ri­ge va­egt­tab. Han har i den for­bin­del­se spurgt 3.000 dan­ske­re, der al­le har tabt mindst 15 ki­lo og holdt det i et år, hvad de har gjort.

»En hur­tig kur hja­el­per dig med at ta­be de ki­lo, du skal. Med hvis du ik­ke har få­et la­vet livs­stilsa­en­drin­ger, hvad skal du så fal­de til­ba­ge på bag­ef­ter? Det bli­ver den gam­le livs­stil. Der­for er livs­stilsa­en­drin­ger det ene­ste, der hol­der,« for­kla­rer Hen­rik Du­er.

Beg­ge eks­per­ter med­gi­ver, at det kan va­e­re nød­ven­digt til en start at bru­ge skrap­pe­re kost end blot at lu­ge ud i uno­der­ne.

»For nog­le vil det at drop­pe uno­der­ne brem­se en va­egtstig­ning, men ik­ke nød­ven­dig­vis gi­ve va­egt­tab,« for­kla­rer Mar­tin Kreutzer.

Er man ty­pen, der spi­ser for me­get el­ler for us­undt, er ma­eng­de-kon­trol nøg­len.

»Igen be­hø­ver du ik­ke føl­ge en be­stemt kur. Du skal ud­for­ske dig selv og di­ne gra­en­ser. Du vil bli­ve over­ra­sket over, hvor lidt du kan nø­jes med,« si­ger Mar­tin Kreutzer, der helt kon­kret rå­der til at nø­jes med tre-fjer­de­de­le af det, der nor­malt lig­ger på tal­ler­ke­nen.

»Sørg for at bru­ge fle­re kal­o­ri­er, end du ind­ta­ger. Men sørg for at få mest mu­lig sund­hed og ma­et­hed for kal­o­ri­er­ne. Mas­ser af grønt­sa­ger og ma­gre pro­te­in­ri­ge fø­de­va­rer uden dog at bli­ve fedt­for­s­kra­ek­ket. Vi skal og­så ha­ve det sun­de fedt,« for­kla­rer Hen­rik Du­er, hvis va­egt­tabs­re­gi­ster vi­ser, at un­der 15 pro­cent af dem, der går på slan­ke­kur, kla­rer den i før­ste hug. I snit bru­ger folk syv for­søg, før de op­når va­rigt va­egt­tab.

Va­er tå­l­mo­dig

»Folk er for­vir­re­de der­u­de og prø­ver der­for alt mu­ligt for­skel­ligt. En af de stør­ste for­hin­drin­ger for va­rigt va­egt­tab er man­gel på tå­l­mo­dig­hed. Vi vil va­e­re slan­ke for en dag si­den og ik­ke om seks må­ne­der. Hvis det går for lang­somt, kan det he­le nemt va­e­re li­ge me­get,« for­kla­rer Hen­rik Du­er.

Fy­sisk ak­ti­vi­tet er sundt for al­le, men ko­sten bat­ter me­re end mo­tion, hvis man skal ta­be sig, for­kla­rer Mar­tin Kreutzer.

»Ma­den er nok 80 pro­cent af va­egt­ta­bet for langt de fle­ste. Mo­tion har man­ge go­de ef­fek­ter, men de er pri­ma­ert knyt­tet til den kro­p­s­li­ge og men­tale velva­e­re. Når det hand­ler om at for­bra­en­de kal­o­ri­er, skal der rig­tig me­get mo­tion til, før det bat­ter,« si­ger Mar­tin Kreutzer og stil­ler føl­gen­de regn­skab op:

Man skal for­bra­en­de 7000 kal­o­ri­er for at ta­be 1 ki­lo fedt. På en hård mo­tion­s­ti­me kan man for­bra­en­de 5-700 kal­o­ri­er. Du skal alt­så tra­e­ne 10 gan­ge 1 ti­me for at op­nå et va­egt­tab på et ki­lo. Lø­ber du om­vendt 5 ki­lo­me­ter tre gan­ge om ugen, så ta­ger det 7 uger, før der er rø­get et ki­lo. Om­vendt kan man dag­li­ge lu­ge 1000 kal­o­ri­er ud i ko­sten, og der­med hen­te 7000 på en uge og ta­be sig et ki­lo.

Hen­rik Du­er er stør­re til­ha­en­ger af mo­tion i for­bin­del­se med va­egt­tab.

»Hvis du er fy­sisk inak­tiv, mens du ta­ber dig, ta­ber du ufor­holds­ma­es­sigt me­get mu­skel­mas­se. Uden fy­sisk ak­ti­vi­tet bli­ver va­egt­ta­bet us­undt og det hol­der sja­el­dent i la­eng­den. Om­kring 90 pro­cent af dem, der har op­nå­et et va­rigt va­egt­tab, er fy­sisk ak­ti­ve,« forta­el­ler han.

Mar­tin Kreutzer er stor til­ha­en­ger af det hver­da­gens tab­te mo­tions­po­ten­ti­a­le: Tag trap­pen, cyk­len og stå ved dit ha­e­ve­sa­en­ke­bord.

»Man­ge ta­en­ker mo­tion tre gan­ge om ugen, men der er me­get vun­det ved at lu­ge ud i al den pas­si­vi­tet, der har sne­get sig ind i vo­res hver­dag.«

Ale­ne det at stå ved kon­tor­bor­det øger for­bra­en­din­gen med 50 pro­cent.

»Der ry­ger 2-300 kal­o­ri­er om da­gen ale­ne ved det, men du skal alt­så lø­be 5 ki­lo­me­ter for at for­bra­en­de 300-350 kal­o­ri­er,« for­kla­rer Mar­tin Kreutzer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.