’Du får størst suc­ces

Sam­men med an­dre’

BT - - SLANK - Af Li­ne Fel­holt

Tag et men­ne­ske, der for­ga­e­ves har for­søgt at ta­be sig he­le sit liv. Hvor­for er det al­drig lyk­kes? Det har pro­fes­sor i co­a­ching og idra­etspsy­ko­lo­gi Re­in­hard Stel­ter un­der­søgt. Og hans re­sul­ta­ter be­kra­ef­tes kun af lø­ben­de forsk­ning fra Cen­ter for Hold­spil og Sund­hed på hans eget In­sti­tut for Idra­et på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Den bed­ste stra­te­gi er fa­el­les­skab.

»Det er de me­get simp­le le­ge­si­tu­a­tio­ner, der vir­ker. Giv et men­ne­ske, der ik­ke har dyr­ket mo­tion i man­ge år, en bold el­ler en ho­ck­ey­stav i hån­den, og se hvad der sker. De bli­ver bidt af det,« ly­der det fra Re­in­hard Stel­ter.

For ham er der in­gen tvivl – mo­ti­va­tio­nen til va­rig livs­stils-aen­dring skal fin­des i gla­e­den og samva­e­ret med an­dre.

»Vi er so­ci­a­le va­e­se­ner, og me­nin­gen op­står i fa­el­les­ska­bet. Det ga­el­der og­så, når vi skal ta­be os.« for­kla­rer han.

At fin­de ’me­nin­gen’ med slan­ke­ku­ren el­ler de nye mo­tions­va­ner er helt cen­tralt for mo­ti­va­tio­nen, vi­ser Re­in­hard Stel­ters forsk­ning.

»Det er af­gø­ren­de at fin­de me­nin­gen. Me­nin­gen er knyt­tet til be­stem­te va­er­di­er. Op­da­ger folk va­er­di­er­ne, er det dér, de for al­vor kan ryk­ke sig,« si­ger han og for­kla­rer, at man fin­der ind til me­nin­gen ved at stil­le sig selv en ra­ek­ke spørgs­mål.

Mo­ti­va­tion er nem­lig op­delt i tre ni­veau­er. Det før­ste ni­veau hand­ler om et øn­ske: ’Jeg vil ger­ne ta­be 10 ki­lo’. På det na­e­ste ni­veau skal du spør­ge dig selv: Hvad er for­må­let med det? På det øver­ste ni­veau skal du spør­ge dig selv: Hvad er me­nin­gen? Her kan sva­ret va­e­re: ’Jeg vil ger­ne ha­ve et det go­de liv el­ler et langt liv med min mand el­ler mi­ne børn’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.