’Jeg hå­ber

BT - - SLANK -

på et me­re for­nuf­tigt for­hold til mad’ Som barn blev hun mob­bet med sin va­egt, uden rigtigt at vi­de hvor­for. Hun var ik­ke over­va­eg­tig. Men mob­nin­gen sid­der sta­dig i hen­de i dag, hvor der ef­ter tre børn og 16 års ae­g­te­skab har sne­get sig om­kring 15 ki­lo på.

»Det har va­e­ret hårdt at bli­ve mor med ørebørn, der ik­ke vil­le sove og har skre­get me­get. Over­skud­det til at gø­re no­get ved de ek­stra ki­lo har ik­ke va­e­ret der,« forta­el­ler Rik­ke Brøndum, en af de tre kvin­der, som BT føl­ger gen­nem de na­e­ste 12 uger sam­men med Lene Hansson og Fit-all.

Hun har tid­li­ge­re for­søgt sig med di­ver­se slan­ke­ku­re, tabt sig, men hver gang ta­get det på igen.

»Jeg har slan­ket mig lidt i blin­de, ta­get lidt hist og pist, selv for­søgt at styk­ke det sam­men ved at la­de va­e­re med at spi­se for­skel­li­ge ting. Men jeg er hver gang fal­det til­ba­ge i de gam­le uno­der,« forta­el­ler Rik­ke Brøndum, der med si­ne tre børn og mand og­så har dø­jet med at bli­ve fri­stet af det, re­sten af fa­mi­li­en spi­ste.

»De­res mad har smagt lidt for godt, og min slan­kemad er ble­vet for ke­de­lig.«

Men nu er hun klar igen. Den­ne gang med et helt nyt fo­kus - at va­e­re re­a­li­stisk.

»Jeg har det med slet ik­ke at vi­ge det mind­ste fra en kur. Men nu vil jeg fin­de en mel­lemvej. Hvis det bli­ver alt for strengt, hol­der det ik­ke for mig.«

Hun må ger­ne gå ud og spi­se en bur­ger, og så fort­sa­et­te ku­ren da­gen ef­ter.

»På den må­de hå­ber jeg på at få et me­re for­nuf­tigt for­hold til mad.« Rik­ke Brøndum, 40 år, Has­lev, La­e­ge­se­kre­ta­er Høj­de: 164 cm Va­egt: 76 kg Skal ta­be: 15 kg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.