’Jeg fryg­ter,

BT - - SLANK -

at der ry­ger for me­get ned’ ’Jeg har to fe­ster li­ge om lidt!’ Så­dan var den før­ste tan­ke, der greb Lis Bar­ner Kudsk, da hun meld­te sig til BT’s slan­ke­pro­gram med Lene Hansson og FitAll. Var det nu den ret­te ti­m­ing? For i lø­bet af det 12-ugers pro­gram skal hun bå­de af­sted på fest­lig we­e­kend med sit nu­va­e­ren­de ar­bej­de og til stor fest med tid­li­ge­re kol­le­ger.

»Der er li­ge de her sto­re fe­ster, som jeg gla­e­der mig til, men og­så fryg­ter. Man kø­rer jo nemt rig­tig me­get ned i lø­bet af så­dan nog­le da­ge med sto­re froko­ster og fest­mid­da­ge,« forta­el­ler Lis Bar­ner Kudsk.

Men hun sat­ser på, at det nok skal gå. Det bli­ver med gu­le­rød­der i ta­sken som er­stat­ning for de man­ge tom­me hyg­ge­kal­o­ri­er, der ven­ter mel­lem må­l­ti­der­ne.

El­lers har hun fak­tisk god er­fa­ring med at hol­de ku­re og ta­be sig hur­tigt. Det har hun gjort man­ge gan­ge i sit 52-åri­ge liv.

»Jeg har tabt mig rig­tig me­get på pul­ver. Men det er ik­ke en må­de at le­ve på. Det er jeg fa­er­dig med. Ja, man ta­ber en mas­se ki­lo lyn­hur­tigt, men det er ik­ke sundt, og man kan ik­ke le­ve så­dan.«

Den­ne gang hå­ber hun på, at en re­el ko­st­om­la­eg­ning kan bli­ve va­rig.

»Jeg ved jo ud­ma­er­ket, hvor­dan jeg bør le­ve. Jeg skal ska­e­re ned i mi­ne po­r­tio­ner og prø­ve at reg­ne på kal­o­ri­er­ne, så jeg får en me­get bed­re ide om, hvad jeg har be­hov for. Det er de red­ska­ber, der skal til.«

Lis Bar­ner Kudsk har tid­li­ge­re ar­bej­det i et fit­nes­scen­ter og er glad for tra­e­nin­gen, som hun har holdt ved.

»Det er vig­tigt for mig med mo­tio­nen. Det be­ty­der og­så, at det he­le bli­ver stram­met op og kom­mer til at sid­de pa­e­ne­re.« Lis Bar­ner Kudsk, 52 år, Karup, op­ti­ke­ras­si­stent Høj­de: 166 cm Va­egt: 90 kg Skal ta­be: 20 kg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.