’Jeg hav­de fun­det mit kald’

For ot­te år si­den så Anja Lovén et tv-pro­gram, der skul­le aen­dre hen­des liv. For hvor­dan kun­ne hun bli­ve ved med at le­ve det ube­kym­re­de liv i Aar­hus, når der er børn, der bli­ver tor­tu­re­ret og dra­ebt i Afri­ka

BT - - MODE - Af Ma­rie Var­m­ing

mel­lem Ni­ge­ria og Dan­mark, og det gør Anja i dag. Men for få år si­den solg­te hun mo­de­tøj i Aar­hus midt­by.

»Jeg var blandt an­det eks­pe­di­ent i G-Star. Det hand­le­de me­get om at ha­ve den fe­de lej­lig­hed, mo­de­tøj og gå i by­en. Men jeg føl­te al­drig, jeg ud­ret­te­de no­get. Jeg var 30 år, ugift og hav­de in­gen børn. Hvad var det, jeg skul­le i li­vet? Jeg be­slut­te­de mig for ba­re at ka­ste mig ud i det, og så måt­te fa­mi­li­en gri­be mig, hvis jeg faldt,« si­ger Anja, som ud­over sin tvil­lin­ge­sø­ster og en sto­re­sø­ster har en svo­ger og mas­ser af go­de ven­ner.

Med si­ne eg­ne ord har Anja altid va­e­ret even­tyr­ly­sten, og hun hav­de al­le­re­de som ung set sto­re de­le af ver­den som stewar­des­se og i ki­b­butz, men en la­en­ge­re ud­dan­nel­se lod hun tvil­lin­ge­søste­ren om at ta­ge.

»Jeg hav­de det jo godt på ar­bej­det. Der mang­le­de ba­re al­li­ge­vel et el­ler an­det,« hu­sker Anja, som i dag ik­ke kan sa­et­te ord på, hvad la­engs­len var.

Der­for si­ger Anja op i tøj­bu­tik­ken. Nu vil hun fin­de ud af, hvad det var, hen­des mor hav­de talt om.

»Jeg tog til Ma­lawi med Fol­kekir­kens Nød­hja­elp, hvor jeg i tre måneder bo­e­de sam­men med en fat­tig fa­mi­lie. Jeg le­ve­de sam­men med dem i fat­tig­dom, og jeg op­le­ve­de, hvad sult egent­lig er.«

Ef­ter et par måneder i Ma­lawi, hvor Anja fin­der ud af, at Afri­ka og hun går godt i spand, går na­e­ste rej­se til Tan­za­nia, hvor hun hja­el­per med at byg­ge sko­ler.

»Da jeg kom hjem, etab­le­re­de jeg DINNød­hja­elp. Nu vil­le jeg la­eg­ge al min ener­gi og mit an­svar i Afri­ka. Jeg vid­ste med det sam­me, at det skul­le va­e­re et pro­jekt i Ni­ge­ria for hek­sebørn.«

»Ma­lawi og Tan­za­nia var mi­ne før­ste mø­der med Afri­ka. Men det var og­så her, jeg fandt ud af, at det var for evigt. Jeg hav­de fun­det mit kald, og jeg vid­ste, at jeg skul­le til­ba­ge.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.