A

BT - - MODE -

nja zap­per et par gan­ge rundt, in­den hen­des op­ma­er­k­som­hed lan­der på DR. Ho­ved­ka­na­len vi­ser den­ne hver­dags­af­ten i 2008 en do­ku­men­tar om Afri­kas hek­sebørn. Børn som af den ene el­ler den an­den grund bli­ver ud­råbt til at va­e­re hek­se, tor­tu­re­ret, myr­det, skam­fe­ret el­ler be­gra­vet le­ven­de. Hvis de da ik­ke er så hel­di­ge at nå at stik­ke af til en ver­den af fat­tig­dom og usik­ker­hed.

Anja rin­ger straks til sin tvil­lin­ge­sø­ster og spør­ger, om hun har set det. Nej, den slags kan søste­ren ik­ke tå­le. Men Anja kan ik­ke la­eg­ge de små ska­eb­ner fra sig.

»I mit barn­doms­hjem sag­de mor altid, at vi skul­le ta­en­ke på bør­ne­ne i Afri­ka, når vi ik­ke kun­ne spi­se op. He­le min barn­dom har jeg ta­enkt på bør­ne­ne i Afri­ka. Nog­le gan­ge spe­ku­le­re­de jeg over, om jeg kun­ne put­te no­get af min mad i ku­ver­ter og sen­de til dem. Men det der hav­de mor al­drig sagt no­get om,« hu­sker Anja med en ho­ved­rysten.

»Jeg vid­ste med det sam­me, at jeg skul­le til Ni­ge­ria og ud­le­ve drøm­men om mit eget nød­hja­elpspro­gram,« si­ger Anja Loven.

Af­ma­te­ri­a­li­se­rin­gen

Hun ta­ger imod i et lil­le bo­fa­el­les­skab nog­le ki­lo­me­ter uden for Aar­hus, hvor der lug­ter lidt af ko, him­len er blå, og kva­drat­me­ter­ne er bil­li­ge.

»Vil du se vo­res va­e­rel­se,« spør­ger Anja og vi­ser oven­på, hvor hen­des og søn­nen David Jr’s va­e­rel­se lig­ger hen i en blan­ding af mo­der­lig or­den, rej­serod og flyt­te­ka­os. Så­dan er det at bo hos ven­ner, når man de­ler sin tid li­ge­ligt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.