An­ne So­fie Es­per­sen, sku­e­spil­ler

BT - - SUNDHED - Hvad er sund­hed for dig? Hvad gør du for at hol­de dig sund?

Af Mai­se Njor manj@ber­ling­s­ke.dk »At man ik­ke tror, at man kan la­ve om på an­dre men­ne­sker – det gi­ver sund­hed in­de­ni. For­ri­ge jul holdt jeg op med at ry­ge for­di min ven, Jan Hel­le­søe (ma­ni­pu­la­tions­eks­per­ten som er kendt fra »Fuckr med dn hj­r­ne«, red.), vist­nok hyp­no­ti­se­re­de mig. No­get gjor­de han i hvert fald, og så be­gynd­te jeg at lø­be og vin­ter­ba­de som en sinds­syg, var ker­nes­und og hav­de det rig­tig godt. Men så fik jeg en ly­ske­ska­de, og be­gynd­te at ry­ge i ste­det for at lø­be. Jeg er god til at gi­ve mig selv falsk lyk­ke, og f.eks. si­ge: ’jeg må godt ry­ge ba­re en, så stop­per jeg bag­ef­ter’.« »Jeg spi­ser pri­ma­ert øko­lo­gisk, og spi­ser ik­ke pe­ni­cil­lin-kød. Og så har jeg nok altid le­vet ef­ter 5:2-ku­ren, selv før den blev op­fun­det. Nog­le da­ge spi­ser jeg na­e­sten in­gen­ting, og an­dre da­ge drik­ker jeg mas­ser af rød­vin og spi­ser en bur­ger. Det gør ik­ke no­get, at du er sul­ten af og til, fak­tisk tror jeg, at det hol­der krop­pen slank og ung.« Hvor­når fø­ler dig al­ler­mest sund? »Når jeg har so­vet, men det er jeg ik­ke ret god til. Jeg er for ban­ge for at gå glip af no­get. Og når bør­ne­ne sover og va­ske­tø­jet er ord­net, så er klok­ken tit 22.30, og så sy­nes jeg, at jeg har fortjent at se to af­snit af ’The Af­fair’. Men jeg står al­li­ge­vel op halv syv, for bør­ne­ne skal jo i sko­le.« Di­ne tre bed­ste sund­heds­tip? • Spis godt, spis fedt og spis min­dre. • Køb en tra­ck­er, der forta­el­ler dig, hvor me­get du går hver dag. • Lav bal­le­op­stram­nings-øvel­ser, mens du tør­rer hår!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.