An­ders Samu­el­sen, Li­be­ral Al­li­an­ce

BT - - SUNDHED - Af Ras­mus Walt­her Jen­sen Hvad er sund­hed for dig? Hvor­dan får du tid til at tra­e­ne?

ra­je@ber­ling­s­ke.dk »Det er egent­lig ret en­kelt de­fi­ne­ret for mig. Sund­hed for mig er, når jeg uden pro­ble­mer kan lø­be ti ki­lo­me­ter. Det er så­dan en sund­heds­in­di­ka­tor for mig, for så ved jeg, at alt er, som det skal va­e­re. Så er jeg ik­ke over­va­eg­tig, min kon­di­tion er god, jeg får ik­ke stressho­ved­pi­ne og jeg har styr på ko­sten. Så hvis jeg kan ta­ge så­dan mel­lem­lang lø­be­tur uden at få ån­de­nød, så fø­ler jeg mig sund.« »Jeg lø­ber, ’in­den jeg våg­ner’. Når va­ek­k­eu­ret rin­ger, rej­ser jeg mig op, ta­ger lø­be­sko på, og så sprin­ger jeg ud i det. Så ta­ger det jo ik­ke me­re end 20-25 mi­nut­ter, og så er det over­stå­et. Der er an­dre, der lig­ger og tjek­ker de­res te­le­fon el­ler ta­ger et langt bad i den tid, men man kan li­ge så godt bru­ge ti­den på at lø­be en tur. Det er godt gi­vet ud. Jeg har al­drig hørt om no­gen, der har fortr­udt en lø­be­tur. Det er kun, hvis de er fal­det og har slå­et nak­ken.« Di­ne tre bed­ste sund­heds­tip? • Løb, ’in­den du våg­ner’. • Løb hel­le­re kort end langt. Hvis du va­el­ger de lange tu­re, så bli­ver det of­te no­get med at sprin­ge et par tu­re over de ef­ter­føl­gen­de da­ge. Men hvis du lø­ber kort, en­der det of­test med, at du sam­men­lagt får lø­bet fle­re ki­lo­me­ter. • Lad va­e­re med at ha­ve dår­lig samvit­tig­hed. Så er det bed­re at fin­de kil­den til den dår­li­ge samvit­tig­hed og gø­re no­get ved den. Man skal hel­ler ik­ke lø­be, for­di man har dår­lig samvit­tig­hed. Man skal lø­be, for­di man ved, hvor me­get godt, man får ud af det.

We­e­kend - 02.01.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.