Rolf Sø­ren­sen, tid­li­ge­re cy­kel­ryt­ter

BT - - SUNDHED - Af Ras­mus Walt­her Jen­sen Hvad er sund­hed for dig? Hvad gør du for at hol­de dig sund?

ra­je@ber­ling­s­ke.dk »Jeg er 50 år, så jeg går op i at hol­de va­eg­ten og spi­se rigtigt. Men det er sam­ti­dig vig­tigt for mig, at jeg har det godt, og der fin­des in­gen bed­re lyk­kepi­l­le end lan­de­vej­en og na­tu­ren. Jeg kø­rer altid de smuk­ke­ste ste­der, jeg kan kom­me hen. Langs van­det, i bjer­ge­ne, i sko­ven og så­dan. Det gør no­get

ved mig, nøj­ag­tig som god mad.« »Jeg lø­ber og cyk­ler så me­get, jeg kan. Men den dan­ske vin­ter er sgu hård. Når man står op er det mørkt, og det er mørkt igen, når man hen­ter bør­ne­ne ef­ter sko­le. Det er alt­så lidt sva­ert at vaen­ne sig til, når jeg har bo­et så man­ge år i Ita­li­en. Men der er kun en løs­ning, og det er at kom­me ud i det. Uan­set vej­ret. Di­ne tre bed­ste sund­heds­tip? • Man skal få rørt sig og få frisk luft. Det gør ik­ke så me­get, hvor­dan man gør det, men der føl­ger så man­ge go­de ting med, når man tra­e­ner. Sa­er­ligt, hvis man kom­bi­ne­rer det med at kom­me ud i det fri og få no­get frisk luft i lun­ger­ne. • Spis rigtigt. Jeg er jo ar­bejds­ska­det, når det kom­mer til kost. Som ryt­te­re blev vi pi­sket med, hvor vig­tigt det var, at krop­pen fik det rig­ti­ge mad at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.