Hold knog­ler­ne

BT - - STYRK DIT LIV - Af Sus­an­ne Say­ers i sam­ar­bej­de med Chris Ma­cDo­nald

En mil­li­on dan­ske­re har ondt i ryg og la­end, na­e­sten li­ge så man­ge har slid­gigt. 500.000 dan­ske­re li­der af knogleskørhed, selv om man­ge af dem ik­ke ved det selv. Vo­res syg­dom­me i ske­let, led og mus­k­ler ko­ster sam­fun­det over 30 mia. kr. om året, og sam­ti­dig kan smer­ter­ne og pro­ble­mer­ne for den en­kel­te bli­ve na­e­sten uover­sku­e­li­ge. Iføl­ge Vi­dens­råd for Fore­byg­gel­se mi­ster hver dan­sker i gen­nem­snit syv år med god livskva­li­tet til den ty­pe syg­dom­me, og sam­ti­dig ram­mer pro­ble­mer­ne fle­re og fle­re.

»Det er in­va­li­de­ren­de, det er kost­bart, og det er helt unød­ven­digt,« si­ger sund­hed­s­eks­pert Chris Ma­cDo­nald.

»Det er syg­dom­me, som i me­get stort om­fang kan und­gås. Det hand­ler først og frem­mest om, at vi he­le li­vet skal sør­ge for at va­e­re til­stra­ek­ke­ligt fy­sisk ak­ti­ve. Vo­res krop er skabt til at bli­ve brugt. Ik­ke for me­get. Ik­ke for lidt. Just right. Det er på den må­de, vi op­byg­ger og styr­ker knog­ler, mus­k­ler, se­ner og led. Når vi er så fy­sisk inak­ti­ve, som vi er i Dan­mark i dag, ska­ber vi mas­si­ve pro­ble­mer for os selv.«

Chris Ma­cDo­nald ef­ter­ly­ser langt stør­re fo­kus på fore­byg­gel­se. Han me­ner, at en af de sto­re fa­el­der er, at vi kan vaen­ne os til me­get.

»Vi kan hel­dig­vis selv sy­nes, at vi har et godt liv, selv om vi fy­sisk har det dår­ligt. Det er en frem­ra­gen­de over­le­vel­ses­me­ka­nis­me, men det gør os og­så min­dre til­bø­je­li­ge til at re­a­ge­re på det, som ned­bry­der vo­res krop. Men på trods af den me­ka­nis­me ser vi alt­så tu­sind­vis af men­ne­sker i Dan­mark, som får det så elen­digt, at de må op­gi­ve det liv, de har va­e­ret gla­de for. De må op­gi­ve job, de kan ik­ke ud­fø­re de dag­li­ge op­ga­ver, og nog­le får og­så sva­ert ved at kom­me ud. De bli­ver en­som­me, og så kan der kom­me depression til. Det er en virkelig al­vor­lig for­rin­gel­se af livskva­li­te­ten,« si­ger Chris Ma­cDo­nald.

Knogleskørhed el­ler oste­o­por­o­se er en af de al­vor­lig­ste af mu­skel- og ske­let­syg­dom­me­ne, og en un­der­sø­gel­se for ny­lig vi­ste, at den år­ligt ko­ster ta­et ved 12 mia. kr. og in­va­li­de­rer man­ge på grund af bl.a. bra­ek­ke­de lår­ben og brud i rygsøj­len.

Ul­la Ste­en Knap­pe, som er lands­for­mand for Oste­o­por­o­se­for­bun­det øn­sker som Chris Ma­cDo­nald stør­re fo­kus på fore­byg­gel­se.

»Man kan gø­re virkelig me­get selv for at und­gå syg­dom­men, og sam­ti­dig kun­ne la­e­ger­ne gø­re me­re for at op­fan­ge de man­ge, som går rundt med syg­dom­men uden at vi­de det og der­for ri­si­ke­rer smer­te­ful­de knog­le­brud. De kun­ne va­e­re for­hin­dret,« si­ger Ul­la Ste­en Knap­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.