De­bat om adop­tion

Anmeldelse. Saietz’ adop­tions­kri­ti­ske bog er et mu­stre­ad for en­hver, der er i be­rø­ring med em­net

BT - - BOG-FIX - Af Me­re­te Reinholdt

Dkul­tur@ber­ling­s­ke.dk et er sja­el­dent, at man som an­mel­der bli­ver de­ci­de­ret ra­sen­de, når man la­e­ser en bog. Men al­le­re­de få ka­pit­ler in­de i Dor­rit Saietz ’Adop­tio­nens slag­mar­ker’ slår vre­den, for­ar­gel­sen, fru­stra­tio­nen ud som rø­de pla­ma­ger på hu­den og al for høj puls. Om­rå­det har i bed­ste fald va­e­ret pra­e­get af en him­mel­rå­ben­de nai­vi­tet, der flug­ter in­kom­pe­ten­ce, i va­er­ste fald hand­ler det om kri­mi­nel­le hand­lin­ger, der bur­de ha­ve få­et langt stør­re kon­se­kven­ser end den (slat­ne) lova­en­dring, der net­op er ble­vet ved­ta­get i Fol­ke­tin­get. Bå­de de to tid­li­ge­re for­mid­lings­or­ga­ni­sa­tio­ner DanAdopt og AC Bør­ne­hja­elp, der i dag er slå­et sam­men i DIA (Da­nish In­ter­na­tio­nal Adop­tion), Adop­tions­na­evn, An­ke­sty­rel­se, po­li­ti­ke­re og ad­op­tan­ter står i sk­ud­linj­en, og en­hver af dem, der la­e­ser den­ne bog (hvil­ket de bør!), må fø­le skam, sorg, selvransa­gel­se.

Med en om­fat­ten­de jour­na­li­stisk re­search skra­el­ler Saietz lag for lag af den sto­re po­si­ti­ve forta­el­ling om adop­tion og vi­ser, hvil­ke uren­he­der og brod­ne kar, der (og­så) lig­ger bag over­fla­den. Det sker med ud­gangs­punkt i sa­gen om den etio­pisk­fød­te Amy (el­ler Til­gist som hun op­rin­de­ligt hed), som Saietz har skre­vet ind­gå­en­de om i Po­li­ti­ken, og an­dre me­di­er og­så har da­ek­ket in­tenst.

Den­ne vold­som­me hi­sto­rie kan ik­ke af­fa­er­di­ges som et en­kelt­stå­en­de til­fa­el­de. Med det ene ek­sem­pel ef­ter det an­det af­da­ek­ker for­fat­te­ren, hvor ur­e­gu­le­ret, uansvar­ligt og uet­isk den trans­na­tio­na­le adop­tion alt for of­te for­lø­ber, og selv om tin­ge­ne ik­ke er sort-hvi­de, så må blot én en­kelt adop­tion, der ik­ke er gå­et rigtigt for sig, si­ges at va­e­re én for me­get. Desva­er­re er der hun­dred­vis, for­ment­lig tu­sind­vis. Må­ske er – og den­ne tan­ke får man una­eg­te­lig, når man la­e­ser Saietz bog – langt de fle­ste adop­tio­ner pro­ble­ma­ti­ske, må­ske en­dog il­le­ga­le.

Når der krad­ses i over­fla­den, når adop­tions­kri­ti­ske jour­na­li­ster og ngo’er som ACT (Against Child Tra­ck­ing) voks­ne adop­te­re­de sø­ger til­ba­ge for at fin­de de­res rød­der, vi­ser det sig of­te, at den hi­sto­rie, som adop­tions­sy­ste­met har gen­gi­vet om den en­kel­te, ik­ke pas­ser med vir­ke­lig­he­den. Rig­tig man­ge adop­tivbørn er ik­ke hit­tebørn, som de har tro­et, el­ler de­res fora­el­dre er ik­ke nød­ven­dig­vis dø­de, de er end ik­ke altid gi­vet bort til adop­tion men op­rin­de­ligt blot mid­ler­ti­digt an­bragt på et bør­ne­hjem, hvor de skul­le va­e­re, til fa­mi­li­en kom på fo­de igen.

’Adop­tio­nens slag­mar­ker’ er en yderst vig­tig bog, der sam­ler me­get af den vi­den, som fin­des om de ne­ga­ti­ve sider ved adop­tion. Den er og­så in­di­mel­lem en anel­se en­si­dig, bå­de i sin kri­tik og ana­ly­se og i den til­stra­ebt neut­ra­le, men fermt far­ve­de sprog­brug. Det aen­drer imid­ler­tid ik­ke ved, at det er en frem­ra­gen­de re­sear­chet og for­fa­er­de­ligt af­slø­ren­de bog og et op­la­eg til selvransa­gel­se og me­re an­svar­lig­hed hos po­li­ti­ke­re, em­beds­folk, for­mid­le­re og adop­tiv­fora­el­dre. Må den bli­ve la­est!

An­mel­de­ren er selv adop­tiv­mor til fi­re børn, der er født i Co­lom­bia.

kr.

Adop­tio­nens slag­mar­ker. Dor­rit Saietz. 360.

Ti­der­ne Skif­ter.

299

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.