’Mi­cha­el Ja­ck­son var uden si­destyk­ke’

Jarl Fri­is-Mik­kel­sen er li­ge nu va­ert på en ny om­gang ’Dan­mark har ta­lent’

BT - - BOG-FIX - Hen­ning Hø­eg Hvad er det se­ne­ste, du har la­est? Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st va­e­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du

ho­eg@bt.dk Foto: Per Janus Stran­ge Hvad har se­ne­st få­et dig til at klap­pe i ha­en­der­ne af be­gej­string? »Jeg sy­nes An­dreas Mo­gen­sen på sin rum­fa­erd var ene­stå­en­de. Hans vel­for­mu­le­re­de og me­get ver­densåb­ne syn på vo­res ver­den med det lil­le­bit­te styk­ke at­mos­fa­e­re, han så om­gi­ve os, og så hans op­sang til må­ske at pas­se lidt bed­re på vo­res del af klo­den! Det var til­tra­engt med et syn på os selv ude­fra.« Hvor­når har du sidst haft lyst til at ud­van­dre? »Det hav­de jeg da vi la­ve­de op­ta­gel­ser til ’Dan­mark Har Ta­lent’. Ik­ke at ta­len­ter­ne mang­le­de, men der var én, der af stor ka­er­lig­hed, la­ve­de et ja, lad os kal­de det, et lil­le over­greb på mig. Så min ge­nert­hed tvang mig ud af stu­di­et. Dog var dø­re­ne låst, så jeg måt­te lu­ske til­ba­ge.« »Det er Eb­be Lang­bergs boi­gra­fi ’Ik­ke et se­kund spildt’. Jeg sy­nes tit­len i sig selv var så ori­gi­nal og po­si­tiv.

Og jeg sy­nes, det var en glim­ren­de bi­o­gra­fi.« Hvad er det na­e­ste, du skal i gang med? »Det må bli­ve Kor­a­nen, som jeg sy­nes, jeg bør få en for­nem­mel­se af. Isa­er for at se hvor man­ge for­tolk­nings­mu­lig­he­der, der åben­bart kan la­e­ses ud af den.« »Jeg lyt­ter altid til en mas­se for­skel­lig­ar­tet mu­sik. Li­ge nu er det R.Kel­ly, Jo­ni Mit­chel, K.D. Lang og Roy Or­bin­son.« »Det er umu­ligt at sva­re på. Jeg kan min Be­at­les­sam­ling til fin­ger­spid­ser­ne. Ste­vie Won­der er sta­dig uover­truf­fen, men så har jeg va­e­ret me­get på Ra­h­mann. Der bl.a. la­ve­de so­und­tra­ck til ’Slum­dog Mil­li­o­nai­re’.«

»Det be­gra­en­ser sig til bør­ne­film.«

»Jeg så ’A Clo­ck­work Oran­ge’ 11 gan­ge, men en de­ci­de­ret ynd­lings­film kan jeg ik­ke pe­ge på. Det er jo et spørgs­mål om gen­rer. Jeg var me­get glad for at man kald­te ’For­ce Ma­j­eu­re’ en ko­me­die. .« »Jeg er holdt op med at gå til de helt sto­re kon­cer­ter. Jeg sy­nes ik­ke, jeg får det ud af det, jeg skal. Så den se­ne­ste var Kim Lar­sen i Ve­ga.« »Al­le mi­ne fi­re Mi­cha­el Ja­ck­son-kon­cer­ter. Han var uden si­destyk­ke.« »Nyhe­der, po­li­ti­ske do­ku­men­ta­rer og se­ri­er. Jeg for­sø­ger at hol­de mig så op­da­te­ret som over­ho­ve­det mulig. Det er vig­tig for mig i mit ar­bej­de at ha­ve en for­nem­mel­se for, hvor tin­ge­ne dre­jer hen.« »Re­a­li­ty- og ad­ven­tu­re­pro­gram­mer kan ik­ke rig­tig hol­de mig fan­get. El­lers og­så er jeg ba­re slet ik­ke nys­ger­rig på den må­de, man frem­stil­ler men­ne­sker på i de sam­men­ha­en­ge.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.